Compreensão

Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

Salmos 90:2

Rop til mig, og jeg vil svare dig, og jeg vil forkynne dig store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Jeremias 33:3

Og han satte sig og kalte på de tolv og sa til dem: Om nogen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener.

Marcos 9:35

Like så lite som du vet hvad vei vinden farer, eller hvorledes benene dannes i den fruktsommelige kvinnes liv, like så lite vet du hvad Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen.

Eclesiastes 11:5

Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.

Salmos 32:8

Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt jordens ender; han blir ikke trett, og han blir ikke mødig; hans forstand er uransakelig.

Isaías 40:28

Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig.

Salmos 145:3

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

Gálatas 3:28,29

Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.

Mateus 19:26

For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis;

2 Coríntios 10:3

men prøv alt, hold fast på det gode,

avhold eder fra allslags ondt!

1 Tessalonicenses 5:21,22

såsom vi ikke har det synlige for øie, men det usynlige; for det synlige er timelig, men det usynlige evig

2 Coríntios 4:18

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

João 3:3

Ve den som tretter med sin skaper, et skår blandt andre skår av jord! Kan leret si til ham som former det: Hvad gjør du? Og kan ditt verk si om dig: Han har ingen hender?

Isaías 45:9

Dine ords åpenbaring oplyser, den gjør enfoldige forstandige.

Salmos 119:130

O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!

Romanos 11:33

som himmelen er høiere enn jorden, således er mine veier høiere enn eders veier, og mine tanker høiere enn eders tanker.

Isaías 55:9

men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.

2 Pedro 3:18

at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,

Efésios 1:17

Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Tiago 1:13

For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten.

Salmos 90:4