Confiança

La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt!

Salmos 31:19

Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.

Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder op å bære frukt.

Jeremias 17:7,8

Når du går gjennem vann, så er jeg med dig, og gjennem elver, så skal de ikke overskylle dig; når du går gjennem ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne dig;

Isaías 43:2

Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;

1 João 5:14

Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke I meget mere enn de?

Mateus 6:26

Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror.

Marcos 9:23

Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden.

Salmos 73:25

jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Filipenses 4:13

Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Filipenses 4:19

Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Romanos 8:31

Ha til forbillede de sunde ord som du har hørt av mig, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus;

2 Timóteo 1:13

I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.

1 João 4:1

Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre.

Salmos 121:3

Gud er ikke et menneske at han skulde lyve, ei heller et menneskes barn at han skulde angre; skulde han si noget og ikke gjøre det, skulde han tale og ikke sette det i verk?

Números 23:19

Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

Tiago 1:6

La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!

Colossenses 3:2

Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

João 16:33

så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig?

Hebreus 13:6

Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Hebreus 13:5

men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

Tiago 1:4

Mine fiender søker å opsluke mig hele dagen; for mange er de som strider mot mig i overmot.

Salmos 56:3

for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;

2 Coríntios 5:7

Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes.

Salmos 62:7

hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:39

Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,

han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

Salmos 91:1,2

Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

Salmos 37:3

Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Filipenses 1:6

Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.

Lucas 18:27

Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.

Salmos 145:18

På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.

Salmos 56:4

La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

Salmos 143:8

Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud, og Gud blir i ham.

1 João 4:16

Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus,

2 Timóteo 2:1