Confiança em Deus

For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Salmos 84:12

Mine fiender søker å opsluke mig hele dagen; for mange er de som strider mot mig i overmot.

Salmos 56:3

8 Men jeg sier eder: Hver den som kjennes ved mig for menneskene, ham skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler;

9 men den som fornekter mig for menneskene, han skal fornektes for Guds engler.

10 Og hver den som taler et ord mot Menneskesønnen, ham skal det bli forlatt; men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, ham skal det ikke bli forlatt.

Lucas 12:8-10

Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.

Salmos 22:4

han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

Salmos 91:2

En sjiggajon* av David, som han sang for Herren på grunn av benjaminitten Kus' ord. / {* betydningen uviss, kanskje en sang som uttrykker sterk sinnsbevegelse.}

Salmos 7:1

4 For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.

5 Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.

6 Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

Salmos 33:4-6

Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

Salmos 18:2

Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

Salmos 20:7

4 Men en sådan tillit har vi til Gud ved Kristus,

5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,

6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.

2 Coríntios 3:4-6

En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står evindelig.

Salmos 125:1

6 Likesom Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet.

7 Derfor skal I vite at de som har tro, de er Abrahams barn.

8 Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I dig skal alle folk velsignes.

9 Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

Gálatas 3:6-9

forat ikke min fiende skal si: Jeg fikk overhånd over ham, forat ikke mine motstandere skal fryde sig når jeg vakler!

Salmos 13:5

Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.

Josué 1:9

Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Isaías 26:3

Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

Jó 13:15

Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Salmos 9:10

Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

Naum 1:7

Hvem blandt eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!

Isaías 50:10

Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.

Salmos 112:7

For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

1 Timóteo 4:10

Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

Salmos 62:8

Sett eders lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har vi en evig klippe.

Isaías 26:4

På min nøds dag kaller jeg på dig, for du svarer mig.

Salmos 86:7

Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke; for Herren, Israels Gud, er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Isaías 12:2

Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.

Salmos 118:8

Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

Salmos 32:10

Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

2 Samuel 22:31

Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

João 14:1

Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

Salmos 37:5

For du er mitt håp, Herre, Herre min tillit fra min ungdom av.

Salmos 71:5