Força

at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,

Efésios 3:16

Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

Salmos 59:17

Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.

Isaías 41:10

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Mateus 11:28

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmos 27:1

Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.

Salmos 73:26

Det er min trøst i min elendighet at ditt ord har holdt mig i live.

Salmos 119:50

Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Salmos 28:7

For Herren eders Gud går selv med eder for å stride for eder mot eders fiender og frelse eder.

Deuteronômio 20:4

jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Filipenses 4:13

Dig, Herre, tilhører storheten og makten og æren og herligheten og majesteten, ja alt i himmelen og på jorden; ditt, Herre, er riket, og du er ophøiet over alt og har alt i din makt.

1 Crônicas 29:11

Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Isaías 40:31

Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Filipenses 1:6

Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Tessalonicenses 3:3

Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.

Josué 1:9

med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud, og han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket stolte på Esekias' Judas konges ord.

2 Crônicas 32:8

Men vær I frimodige og la ikke eders hender synke! I skal få lønn for eders gjerning.

2 Crônicas 15:7

Akk, Herre, Herre! Se, du er den som har gjort himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm; ingen ting er for vanskelig for dig,

Jeremias 32:17

til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings klædebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Isaías 61:3

Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

2 Coríntios 12:10

Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

Salmos 94:19

Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

Salmos 20:7

og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu og av all din makt; dette er det første bud.

Marcos 12:30

Herren, Israels Gud, er min kraft, han gjør mine føtter som hindenes og lar mig skride frem over mine høider. Til sangmesteren, med min strengelek.

Habacuque 3:19

Vær frimodige og sterke, frykt ikke og reddes ikke for dem! For Herren din Gud går selv med dig, han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Deuteronômio 31:6

Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

Herren er deres* styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede. / {* d.e. sitt folks.}

Salmos 28:7,8

for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,

2 Coríntios 10:4

Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.

Isaías 40:29

Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei.

Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.

Salmos 37:23,24

Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

Salmos 18:31

For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

2 Timóteo 1:7

men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.

Atos 1:8

Og selv kom David i stor nød, for folket sa at de vilde stene ham; så harme og sorgfulle var de alle sammen for sine sønners og døtres skyld. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud.

1 Samuel 30:6

I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 João 4:4

og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

2 Coríntios 12:9,10

Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

Salmos 8:2

O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! -

Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Salmos 27:13,14

Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

Salmos 118:14

Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

Salmos 18:1,2

31 For Herren forkaster ikke til evig tid,

32 men om han bedrøver, så forbarmer han sig igjen efter sin rike miskunnhet;

33 for det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn.

Lamentações 3:31-33

Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!

1 Crônicas 16:11

Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige.

Salmos 34:22

Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.

Salmos 138:7

Du drev hedningene ut med din hånd, men dem plantet du; du ødela folkene, men dem lot du utbrede sig.

Salmos 44:3

Så sa David til sin sønn Salomo: Vær frimodig og sterk og gå til verket, frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med dig; han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført.

1 Crônicas 28:20

De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over.

Salmos 59:16

For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke.

Salmos 18:29

Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

Salmos 27:14

Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.

Salmos 37:39

Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner.

Du vil øke min storhet og vende om og trøste mig.

Salmos 71:20,21

Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela.

Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse*. / {* d.e. endog de største trengsler blir dem til velsignelse.}

Salmos 84:5,7

De elendige og fattige søker efter vann, men det er ikke noget; deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem; jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem.

Isaías 41:17

Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så: Fordi I taler slike ord, se, så gjør jeg mine ord i din munn til en ild og dette folk til ved, og ilden skal fortære dem.

Jeremias 5:14

Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

1 Coríntios 16:13

For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

Efésios 6:10

Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Salmos 34:18

Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.

Salmos 142:3

Gud, du har lært mig det fra min ungdom av, og inntil nu kunngjør jeg dine undergjerninger.

Forlat mig da heller ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for efterslekten, din kraft for hver den som skal komme.

Salmos 71:17,18

Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.

Mateus 19:26

Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus;

Atos 4:13

holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;

2 Timóteo 2:12

og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.

1 Coríntios 2:4,5

Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!

Salmos 119:28

Så sa han til dem: Gå nu og et fete retter og drikk søte drikker og send gaver derav til dem for hvem intet er tillaget, for dagen er helliget vår Herre, og sørg ikke, for glede i Herren er eders styrke!

Neemias 8:10

Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Romanos 8:31

Til sangmesteren; en salme av David.

Salmos 21:1

For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder.

Mateus 10:20

Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennem alle slekter i alle evigheter! Amen.

Efésios 3:20,21

For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Hebreus 4:12

Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Romanos 8:28

Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren.

Zacarias 10:12

For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;

1 Coríntios 1:18

for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg.

Isaías 25:4

For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

Romanos 1:20

ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,

2 Coríntios 3:5

Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.

Zacarias 4:6

Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

Salmos 31:24