Gratidão

så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Colossenses 2:7

og alt som I gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i den Herre Jesu navn, idet I takker Gud Fader ved ham!

Colossenses 3:17

Svar Herren med takksigelse, lovsyng vår Gud til citar,

Salmos 147:7

Til sangmesteren, efter Mutlabbén*; en salme av David. / {* betydningen ukjent.}

Salmos 9:1

og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel.

Salmos 107:22

16 Vær alltid glade,

17 bed uavlatelig,

18 takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

1 Tessalonicenses 5:16-18

holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,

Efésios 1:16

Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,

2 Tessalonicenses 1:3

Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

1 Crônicas 16:34

1 En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!

2 Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!

3 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

4 Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

5 For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

Salmos 100:1-5

En salme, en sang til sabbatsdagen.

Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

Salmos 92:1,2

Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

Colossenses 3:15

og la røk av syret brød stige op som takkoffer og tillys frivillige offer og kunngjør det! For så vil I jo gjerne ha det, I Israels barn, sier Herren, Israels Gud.

Amós 4:5

men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

1 Coríntios 15:57

La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, det er: frukt av leber som lover hans navn!

Hebreus 13:15

Dig, mine fedres Gud, takker og priser jeg, fordi du har gitt mig visdom og styrke og nu har kunngjort mig hvad vi bad dig om; for det som kongen vilde vite har du kunngjort oss.

Daniel 2:23

takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

1 Tessalonicenses 5:18

For av ham og ved ham og til ham er alle ting; ham være æren i evighet! Amen.

Romanos 11:36

Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Salmos 107:1

Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!

Salmos 103:2

og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Efésios 5:20

idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

2 Coríntios 9:11

La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer!

Salmos 95:2

Da vi har dig å takke for megen fred, og da ved din omsorg forbedringer i alle måter og på alle steder blir dette folk til del, så skjønner vi på dette, mektigste Feliks, med all takksigelse.

Atos 24:3

Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.

Salmos 26:6,7

Ikke at jeg sier dette av trang; for jeg har lært å nøies med det jeg har;

Filipenses 4:11

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Filipenses 4:6

fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.

Romanos 1:21

De som holder sig til de tomme avguder, de forlater sin miskunnhet*. / {* sin miskunnelige Gud; SLM 144, 2.}

Jonas 2:9

Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Salmos 118:28,29

Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

Salmos 100:4

som bedrøvede, men alltid glade, som fattige, som dog gjør mange rike, som de som intet har og dog eier alt.

2 Coríntios 6:10

Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

Colossenses 4:2

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

Salmos 118:24

Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

Salmos 50:23

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Filipenses 4:6,7

heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.

Efésios 5:4

Jeg takker alltid min Gud for eder, for den Guds nåde som er eder gitt i Kristus Jesus,

1 Coríntios 1:4

Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i all evighet.

Apocalipse 5:13

For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

2 Coríntios 4:15

Vi takker dig, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge.

Apocalipse 11:17

Derfor, da vi får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans velbehag, med blygsel og frykt!

Hebreus 12:28

så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i eders hjerter,

og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Efésios 5:19,20

For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk;

1 Timóteo 4:4

La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Colossenses 3:16

Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Salmos 136:1

Og det skal lyde lovsang fra dem, og rop av glade mennesker; jeg vil gjøre dem tallrike, og de skal ikke bli færre; jeg vil ære dem, og de skal ikke bli aktet ringe.

Jeremias 30:19

Og si: Frels oss, du vår frelses Gud, og samle oss og utfri oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!

1 Crônicas 16:35

Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Apocalipse 7:12

Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

1 Crônicas 16:8