Mudança

og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Romanos 12:2

I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

1 João 3:2

Alt har sin tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under himmelen.

Eclesiastes 3:1

Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,

Mateus 3:8

han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

Filipenses 3:21

for jeg, Herren, har ikke forandret mig, og I, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.

Malaquias 3:6

Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke opleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.

Isaías 43:19

3 idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster

4 og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse.

5 For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennem vann ved Guds ord,

6 og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen.

7 Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.

2 Pedro 3:3-7

4 Slekt går, og slekt kommer, men jorden står evindelig.

5 Og solen går op, og solen går ned, og den haster tilbake til det sted hvor den går op.

6 Vinden går mot syd og vender sig mot nord; den vender og vender sig om under sin gang og begynner så atter sitt kretsløp.

7 Alle bekker løper ut i havet, men havet blir ikke fullt; til det sted som bekkene går til, dit går de alltid igjen.

Eclesiastes 1:4-7

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

Marcos 13:31

Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Hebreus 13:8

Så fatt da et annet sinn og vend om, forat eders synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,

Atos 3:19

Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil; vi blir alle forvandlet til det samme billede fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2 Coríntios 3:18

Nei, sier jeg eder; men dersom I ikke omvender eder, skal I alle omkomme likedan.

Lucas 13:3

Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!

2 Coríntios 5:17

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Tiago 1:17

Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,

i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

1 Coríntios 15:51,52

Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss.

Eclesiastes 1:9,10