Natal

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde.

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget.

Lucas 2:6,7

Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!

Lucas 2:14

Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.

Lucas 2:20

Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.

Lucas 2:11

Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!

Lucas 2:10

Derfor skal Herren selv gi eder et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel*. / {* Gud med oss; JES 8, 8. 10.}

Isaías 7:14

Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,

for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.

Lucas 2:4,5

Mens han nu grundet på dette, se, da åpenbarte Herrens engel sig for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! frykt ikke for å ta din hustru Maria til dig! for det som er avlet i henne, er av den Hellige Ånd;

Mateus 1:20

og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Mateus 1:21

Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier:

Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.

Mateus 1:22,23