Obediência

Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker.

Atos 5:29

Og vi er hans vidner om disse ting, og likeså den Hellige Ånd, som Gud gav dem som lyder ham.

Atos 5:32

Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre efter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

Josué 1:8

Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,

João 14:15

I har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer, forat Faderen skal gi eder alt det I beder ham om i mitt navn.

João 15:16

Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -

Romanos 12:1

I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

1 João 3:21,22

for likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.

Romanos 5:19

Og ta vare på hvad Herren din Gud vil ha varetatt, så du vandrer på hans veier og holder hans forskrifter, hans bud og hans lover og hans vidnesbyrd, som der er skrevet i Mose lov, så du kan gå viselig frem i alt det du gjør og i alt du gir dig i ferd med,

1 Reis 2:3

Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

João 14:23

Derfor, mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da I vet at eders arbeide ikke er unyttig i Herren!

1 Coríntios 15:58

På hele den vei Herren eders Gud har befalt eder, skal I vandre, så I må leve, og det må gå eder vel, og eders dager bli mange i det land I skal ta i eie.

Deuteronômio 5:33

Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig.

Salmos 18:44

Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet,

1 Pedro 1:14

så jeg kan komme til eder med glede, om Gud så vil, og få vederkvege mig sammen med eder.

Romanos 15:32

Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større,

Romanos 5:20

Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!

Romanos 12:11

For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Romanos 8:14

Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Mateus 5:19

Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Tiago 4:7

Og han sa til alle: Vil nogen komme efter mig, da må han fornekte sig selv og hver dag ta sitt kors op og følge mig.

Lucas 9:23

Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer;

1 Samuel 15:22

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

1 João 5:3

Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

Tiago 1:22

Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,

så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.

Romanos 13:1,2

Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Filipenses 2:11

Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,

Romanos 13:1

og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!

Romanos 12:2

Dersom du nu hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir dig idag, da skal Herren din Gud heve dig høit over alle folkene på jorden.

Deuteronômio 28:1

Måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte mig og ta vare på alle mine bud, så det kan gå dem og deres barn vel til evig tid!

Deuteronômio 5:29

Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din næste som dig selv.

Lucas 10:27

og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led,

og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Hebreus 5:8,9

Men til eder som hører, sier jeg: Elsk eders fiender, gjør vel imot dem som hater eder,

velsign dem som forbanner eder, bed for dem som taler ille om eder!

Lucas 6:27,28

Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?

Lucas 6:46

Dersom I ikke vil høre og ikke legge eder det* på hjerte, så I gir mitt navn ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelsen mot eder og forbanne eders velsignelser; ja, jeg har alt forbannet dem, fordi I ikke legger eder det på hjerte. / {* MLK 1, 6 fg.}

Malaquias 2:2