Pais e Filhos

Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!

Efésios 6:4

Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Josué 24:15

Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn ikke lide døden for sine foreldres skyld; enhver skal lide døden for sin egen synd.

Deuteronômio 24:16

1 I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.

2 Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte -

3 forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.

Efésios 6:1-3

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir dig.

Êxodo 20:12

Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op.

Deuteronômio 6:6,7

11 Men hvem av eder som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken,

12 eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion?

13 Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da Faderen, som er i himmelen, gi dem den Hellige Ånd som beder ham!

Lucas 11:11-13

Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

1 Timóteo 5:8

I fedre! opegg ikke eders barn, forat de ikke skal tape motet!

Colossenses 3:21

3 Se, barn er Herrens gave, livsfrukt er en lønn.

4 Som piler i den veldige kjempes hånd, således er ungdoms sønner.

5 Lykksalig er den mann som har sitt kogger fullt av dem; de blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Salmos 127:3-5

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.

Gênesis 2:24

I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.

Colossenses 3:20

Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?

Hebreus 12:7

Men har en enke barn eller barnebarn, da skal disse først lære å vise sin gudsfrykt mot sin egen slekt og gi sine foreldre vederlag; for dette er tekkelig i Guds øine.

1 Timóteo 5:4