Superação

Se, Herren din Gud har gitt landet i din vold; dra op og innta det, som Herren, dine fedres Gud, har tilsagt dig! Frykt ikke og vær ikke redd!

Deuteronômio 1:21

Herren skal fri mig fra all ond gjerning og frelse mig inn i sitt himmelske rike; ham være æren i all evighet! Amen.

2 Timóteo 4:18

Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

2 Tessalonicenses 3:3

Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Mateus 11:28

Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

João 16:33

La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

Romanos 12:21

Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Apocalipse 12:11

og han sa til dem: Hvorfor sover I? Stå op og bed at I ikke må komme i fristelse!

Lucas 22:46

Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Hebreus 13:5

men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

1 Coríntios 15:57

For ingen ting er umulig for Gud.

Lucas 1:37

Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.

Isaías 26:3

I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 João 4:4

Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

1 João 3:8

Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole. / {* HEB 5, 7. 9.}

Zacarias 9:9

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

João 1:5

8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

9 stå ham imot, faste i troen, for I vet at de samme lidelser er lagt på eders brødre i verden.

10 Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

1 Pedro 5:8-10

Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede,

og gi ikke djevelen rum!

Efésios 4:26,27

Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Romanos 8:37

Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone.

Apocalipse 3:21

Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så I ikke skal gå trett og bli motløse i eders sjeler!

Hebreus 12:3

Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan;

for ikke er vi uvitende om hans tanker.

2 Coríntios 2:10,11

jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Filipenses 4:13

Og da han kom til stedet, sa han til dem: Bed at I ikke må komme i fristelse!

Lucas 22:40

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Salmos 27:1

Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

1 Coríntios 10:13

Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela*. / {* et musikalsk uttrykk.}

Salmos 3:3

22 at I efter eders forrige ferd skal avlegge det gamle menneske, som forderves ved de dårende lyster,

23 men fornyes i eders sinns ånd

24 og iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.

Efésios 4:22-24

Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!

1 Timóteo 6:12

Derfor, la og oss, da vi har så stor en sky av vidner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt,

Hebreus 12:1

For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebreus 2:18

Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer sin kunnskaps duft på hvert sted!

2 Coríntios 2:14

men de som vil bli rike, faller i fristelse og snare og mange dårlige og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.

1 Timóteo 6:9

Se, jeg har gitt eder makt til å trede på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade eder;

Lucas 10:19

10 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!

11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.

14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,

15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,

16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,

17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,

Efésios 6:10-17

12 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst;

15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Tiago 1:12-15

hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?

Romanos 8:35

Og vi vet at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, dem som efter hans råd er kalt.

Romanos 8:28

Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes!

Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus.

Salmos 118:25,26

For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

1 João 5:4

3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.

4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.

5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?

1 João 5:3-5

Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

hold eder nær til Gud, og han skal holde sig nær til eder! Tvett hendene, I syndere, og rens hjertene, I tvesinnede!

Tiago 4:7,8

Den som seirer, han skal således bli klædd i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Fader og for hans engler.

Apocalipse 3:5

For Herren eders Gud går selv med eder for å stride for eder mot eders fiender og frelse eder.

Deuteronômio 20:4

6 Ved dig skal vi nedstøte våre fiender, ved ditt navn skal vi nedtrede dem som reiser sig imot oss.

7 For på min bue stoler jeg ikke, og mitt sverd frelser mig ikke,

8 men du har frelst oss fra våre fiender, og våre avindsmenn har du gjort til skamme.

Salmos 44:6-8

Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Marcos 14:38

Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke;

1 Pedro 5:8

Ydmyk eder for Herren, og han skal ophøie eder!

Tiago 4:10

12 Jeg skriver til eder, mine barn, fordi eders synder er eder forlatt for hans navns skyld;

13 jeg skriver til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg skriver til eder, I unge, fordi I har seiret over den onde. Jeg har skrevet til eder, mine barn, fordi I kjenner Faderen;

14 jeg har skrevet til eder, I fedre, fordi I kjenner ham som er fra begynnelsen; jeg har skrevet til eder, I unge, fordi I er sterke, og Guds ord blir i eder, og I har seiret over den onde.

15 Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham;

1 João 2:12-15

Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?

1 João 5:5

15 Vet I ikke at eders legemer er Kristi lemmer? skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra!

16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød.

17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham.

18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

20 for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

1 Coríntios 6:15-20

Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring.

For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil.

Gálatas 5:16,17