Benção

24 La Eternulo vin benu kaj vin gardu;

25 La Eternulo lumu al vi per Sia vizaĝo kaj favorkoru vin;

26 La Eternulo turnu Sian vizaĝon al vi kaj donu al vi pacon.

Números 6:24-26

Ĉe la Eternulo estas la savo; Super Via popolo estu Via beno. Sela.

Salmos 3:8

Provu kaj vidu, kiel bona estas la Eternulo; Feliĉa estas la homo, kiu Lin fidas.

Salmos 34:8

Psalmo de David. La Eternulo estas mia paŝtisto; mi mankon ne havos.

Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min, Apud trankvilaj akvoj Li kondukas min.

Salmos 23:1,2

Bone estas al tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, Kiuj serĉas Lin per la tuta koro;

Salmos 119:2

Feliĉaj estas tiuj, kiuj malsatas kaj soifas justecon, ĉar ili satiĝos.

Mateus 5:6

Kiel granda estas Via boneco, kiun Vi konservis por tiuj, kiuj Vin timas, Kaj kiun Vi faris antaŭ la homoj por tiuj, kiuj Vin fidas!

Salmos 31:19

Transdonu al la Eternulo viajn farojn; Tiam viaj entreprenoj staros forte.

Provérbios 16:3

Benu tiujn, kiuj vin persekutas; benu, kaj ne malbenu.

Romanos 12:14

Kaj mia Dio satigos ĉian vian bezonon, laŭ Sia riĉo en gloro en Kristo Jesuo.

Filipenses 4:19

Ni do fastis, kaj petis nian Dion pri tio; kaj Li aŭskultis nin.

Esdras 8:23

La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito.

Filipenses 4:23

La beno de la Eternulo riĉigas, Kaj malĝojon Li ne aldonas al ĝi.

Provérbios 10:22

Kaj servu la Eternulon, vian Dion, kaj Li benos vian panon kaj vian akvon; kaj Mi forigos malsanon el via mezo.

Êxodo 23:25

Ĉar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon.

Jeremias 29:11

Kiu prudente kondukas aferon, tiu trovos bonon; Kaj kiu fidas la Eternulon, tiu estas feliĉa.

Provérbios 16:20

ordonante al vi ami la Eternulon, vian Dion, iri laŭ Liaj vojoj, kaj observi Liajn ordonojn kaj Liajn leĝojn kaj Liajn decidojn, por ke vi vivu kaj multiĝu, kaj por ke vin benu la Eternulo, via Dio, en la lando, en kiun vi venas, por ekposedi ĝin.

Deuteronômio 30:16

Alportu la tutan dekonaĵon en la provizejon, por ke estu manĝaĵo en Mia domo, kaj elprovu Min per tio, diras la Eternulo Cebaot, ĉu Mi ne malfermos al vi la aperturon de la ĉielo kaj ĉu Mi ne verŝos sur vin benon abundan.

Malaquias 3:10

Bona homo el la bona trezorejo de sia koro liveras bonon, kaj malbona homo el la malbona trezorejo liveras malbonon; ĉar el la abundo de la koro parolas lia buŝo.

Lucas 6:45

Benita estas la homo, kiu fidas la Eternulon, kaj la Eternulo estos lia apogo.

Li estos kiel arbo, plantita ĉe akvo kaj etendanta siajn radikojn al torento; ĝi ne timas, kiam venas varmego; ĝiaj folioj restas verdaj, kaj en tempo de sekeco ĝi ne zorgas kaj ne ĉesas doni fruktojn.

Jeremias 17:7,8

Se vi aŭskultos la voĉon de la Eternulo, via Dio, penante plenumi ĉiujn Liajn ordonojn, kiujn mi transdonas al vi hodiaŭ, tiam la Eternulo, via Dio, faros vin pli alta, ol ĉiuj popoloj de la tero.

Deuteronômio 28:1

ne repagantaj malbonon kontraŭ malbono, nek insulton kontraŭ insulto, sed kontraŭe benadantaj; ĉar al tio vi estas vokitaj, por ke vi heredu benon.

1 Pedro 3:9

Lia sinjoro diris al li:Bone, vi bona kaj fidela servisto; vi estis fidela pri malmultaj aferoj, mi starigos vin super multaj; envenu en la ĝojon de via sinjoro.

Mateus 25:21

Feliĉaj estas la pacigantoj, ĉar filoj de Dio ili estos nomataj.

Mateus 5:9

Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, komplezo, bonkoreco, fideleco,

mildeco, sinregado; kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo.

Gálatas 5:22,23

Sed mi diras al vi, kiuj aŭdas:Amu viajn malamikojn, faru bonon al viaj malamantoj;

benu tiujn, kiuj vin malbenas; preĝu por tiuj, kiuj kun insulto vin atakas.

Lucas 6:27,28

1 Al la ĥorestro. Psalmo de David. La Eternulo aŭskultu vin en tago de mizero; Defendu vin la nomo de Dio de Jakob.

2 Li sendu al vi helpon el la sanktejo, Kaj el Cion Li vin fortigu.

3 Li rememoru ĉiujn viajn oferdonojn, Kaj via brulofero aperu grasa antaŭ Li. Sela.

4 Li donu al vi tion, kion deziras via koro; Kaj ĉiujn viajn intencojn Li plenumu.

Salmos 20:1-4

La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito. Amen.

Filemom 1:25

La Eternulo donos forton al Sia popolo, La Eternulo benos Sian popolon per paco.

Salmos 29:11

Li donu al vi tion, kion deziras via koro; Kaj ĉiujn viajn intencojn Li plenumu.

Salmos 20:4