Confiança

Kiel granda estas Via boneco, kiun Vi konservis por tiuj, kiuj Vin timas, Kaj kiun Vi faris antaŭ la homoj por tiuj, kiuj Vin fidas!

Salmos 31:19

Transdonu al la Eternulo viajn farojn; Tiam viaj entreprenoj staros forte.

Provérbios 16:3

Benita estas la homo, kiu fidas la Eternulon, kaj la Eternulo estos lia apogo.

Li estos kiel arbo, plantita ĉe akvo kaj etendanta siajn radikojn al torento; ĝi ne timas, kiam venas varmego; ĝiaj folioj restas verdaj, kaj en tempo de sekeco ĝi ne zorgas kaj ne ĉesas doni fruktojn.

Jeremias 17:7,8

Kiam vi transiros akvon, Mi estos kun vi, kaj trans riverojn, ili vin ne dronigos; kiam vi iros en fajron, vi ne brulvundiĝos, kaj flamo vin ne bruligos.

Isaías 43:2

Kaj jen estas la kuraĝo, kiun ni havas antaŭ Li:ke se ni ion petas laŭ lia volo, Li nin aŭskultas;

1 João 5:14

Rigardu la birdojn de la ĉielo, ke ili ne semas, nek rikoltas, nek kolektas en grenejojn, kaj via Patro ĉiela ilin nutras. Ĉu vi ne multe pli valoras ol ili?

Mateus 6:26

Kaj Jesuo diris al li:Kiel, se vi povas! Ĉio estas ebla por kredanto.

Marcos 9:23

Kiu estas por mi en la ĉielo? Kaj krom Vi mi nenion volas sur la tero.

Salmos 73:25

Mi ĉion povas fari en tiu, kiu min fortikigas.

Filipenses 4:13

Kaj mia Dio satigos ĉian vian bezonon, laŭ Sia riĉo en gloro en Kristo Jesuo.

Filipenses 4:19

Kion do ni diru pri ĉi tio? Se Dio estas por ni, kiu estas kontraŭ ni?

Romanos 8:31

Konservu la modelon de sanaj vortoj, kiujn vi aŭdis de mi, en fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo.

2 Timóteo 1:13

Amataj, kredu ne al ĉiu spirito, sed provu la spiritojn, ĉu ili estas el Dio; ĉar multaj falsaj profetoj eliris en la mondon.

1 João 4:1

Li ne lasos vian piedon falpuŝiĝi; Via gardanto ne dormetas.

Salmos 121:3

Dio ne estas homo, ke Li mensogus, Kaj ne homido, ke Li pentus. Ĉu Li dirus kaj ne farus, Parolus kaj ne plenumus?

Números 23:19

Sed li petu en fido, neniel dubante; ĉar la dubanto similas ondon de la maro, ventopelatan kaj skuatan.

Tiago 1:6

Atentu tion, kio estas supre, ne surteraĵojn.

Colossenses 3:2

Tion mi parolis al vi, por ke en mi vi havu pacon. En la mondo vi havos suferadon; sed kuraĝu; mi venkis la mondon.

João 16:33

Tial ni kuraĝas diri: La Eternulo estas mia helpanto, mi ne timos; Kion faros al mi homo?

Hebreus 13:6

Estu via karaktero sen monamo; estu kontentaj je tio, kion vi havas; ĉar Li mem diris:Mi ne foriros de vi kaj ne forlasos vin.

Hebreus 13:5

Kaj la pacienco havu sian perfektan faradon, por ke vi estu perfektaj kaj kompletaj, ne havante mankon.

Tiago 1:4

En la tago, kiam mi timas, Mi fidas Vin.

Salmos 56:3

(ĉar ni iradas fide, ne vide);

2 Coríntios 5:7

En Dio estas mia savo kaj mia honoro; Mia forta roko, mia ŝirmo estas en Dio.

Salmos 62:7

Kiu prudente kondukas aferon, tiu trovos bonon; Kaj kiu fidas la Eternulon, tiu estas feliĉa.

Provérbios 16:20

nek alteco, nek profundeco, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.

Romanos 8:39

Kiu loĝas sub la ŝirmo de la Plejaltulo, Tiu ripozas en la ombro de la Plejpotenculo.

Mi diras al la Eternulo:Mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo Estas Dio, kiun mi fidas.

Salmos 91:1,2

Fidu la Eternulon kaj faru bonon; Loĝu sur la tero kaj konservu honestecon.

Salmos 37:3

pri tio mem fidante, ke Tiu, kiu komencis bonan faron ĉe vi, ĝin perfektigados ĝis la tago de Jesuo Kristo;

Filipenses 1:6

Sed li diris:Kio estas neebla ĉe homoj, tio estas ebla ĉe Dio.

Lucas 18:27

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, Kaj Li ĝustigos vian iradon.

Provérbios 3:5,6

Proksima estas la Eternulo por ĉiuj, kiuj Lin vokas, Por ĉiuj, kiuj vokas Lin sincere.

Salmos 145:18

Dion, kies vorton mi gloras, Tiun Dion mi fidas; mi ne timas: Kion karno faros al mi?

Salmos 56:4

Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, Ĉar Vin mi fidas; Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri, Ĉar al Vi mi levas mian animon.

Salmos 143:8

Kaj ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni. Dio estas amo; kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

1 João 4:16

Vi do, mia filo, fortikiĝu en la graco, kiu estas en Kristo Jesuo.

2 Timóteo 2:1

Timo antaŭ homoj faligas en reton; Sed kiu fidas la Eternulon, tiu estas ŝirmita.

Provérbios 29:25