Confiar no Senhor

Ne maltrankviliĝu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaŭ al mi.

João 14:1

Ho Eternulo Cebaot, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.

Salmos 84:12

Kanto de suprenirado. Kiuj fidas la Eternulon, Tiuj estas kiel la monto Cion, Kiu ne ŝanceliĝas, sed restas eterne.

Montoj estas ĉirkaŭ Jerusalem, Kaj la Eternulo ĉirkaŭas Sian popolon, De nun kaj eterne.

Salmos 125:1,2

Benita estas la homo, kiu fidas la Eternulon, kaj la Eternulo estos lia apogo.

Li estos kiel arbo, plantita ĉe akvo kaj etendanta siajn radikojn al torento; ĝi ne timas, kiam venas varmego; ĝiaj folioj restas verdaj, kaj en tempo de sekeco ĝi ne zorgas kaj ne ĉesas doni fruktojn.

Jeremias 17:7,8

Kaj esperos al Vi tiuj, kiuj konas Vian nomon, Ĉar Vi ne forlasas tiujn, kiuj serĉas Vin, ho Eternulo.

Salmos 9:10

Feliĉa estas la homo, kiu metis sian esperon sur la Eternulon Kaj ne turnis sin al la fieruloj kaj al la mensogemuloj.

Salmos 40:4

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton.

Konsciu Lin en ĉiuj viaj vojoj, Kaj Li ĝustigos vian iradon.

Provérbios 3:5,6

1 Kiu loĝas sub la ŝirmo de la Plejaltulo, Tiu ripozas en la ombro de la Plejpotenculo.

2 Mi diras al la Eternulo:Mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo Estas Dio, kiun mi fidas.

3 Ĉar Li savos vin de la reto de kaptisto, De la pereiga pesto.

4 Per Siaj plumoj Li ŝirmos vin, Kaj sub Liaj flugiloj vi rifuĝos; Lia fideleco estas ŝildo kaj kiraso.

Salmos 91:1-4

Malbonan famon li ne timos; Fortika estas lia koro, ĝi fidas la Eternulon.

Salmos 112:7

Fidu la Eternulon por ĉiam; ĉar en Dio, la Eternulo, estas roko eterna.

Isaías 26:4

Unuj fidas veturilojn, aliaj ĉevalojn; Sed ni alvokas la nomon de la Eternulo, nia Dio.

Ili ŝanceliĝas kaj falas, Kaj ni staras kaj tenas nin forte.

Salmos 20:7,8

Sed mi esperas al Via favorkoreco; Mia koro ĝojas pro Via savo.

Salmos 13:5

Sed mi-mi fidas Vin, ho Eternulo; Mi diras:Vi estas mia Dio.

Salmos 31:14

Mi gloros vorton de Dio; Mi gloros vorton de la Eternulo.

Dion mi fidas, mi ne timas: Kion faros al mi homo?

Salmos 56:10,11

3 Fidu la Eternulon kaj faru bonon; Loĝu sur la tero kaj konservu honestecon.

4 Serĉu plezuron ĉe la Eternulo, Kaj Li plenumos la dezirojn de via koro.

5 Transdonu al la Eternulo vian vojon kaj fidu Lin, Kaj Li faros.

6 Kaj Li aperigos vian pravecon kiel lumon, Kaj vian justecon kiel tagmezon.

Salmos 37:3-6

Jen Dio estas mia savo:mi fidas, kaj mi ne timas; ĉar Dio, la Eternulo, estas mia forto kaj mia kanto, kaj Li fariĝis mia savo.

Isaías 12:2

Pli bone estas fidi la Eternulon, Ol fidi homon.

Pli bone estas fidi la Eternulon, Ol fidi eminentulojn.

Salmos 118:8,9