Esperança

ni tenu firme la konfeson de nia espero sendekliniĝe; ĉar la promesinto estas fidela;

Hebreus 10:23

Kaj la Dio de espero plenigu vin per ĉia ĝojo kaj paco en kredado, por ke vi abunde havu esperon, laŭ la potenco de la Sankta Spirito.

Romanos 15:13

Kaj la fido estas realigo de esperataĵoj, provado de aferoj ne vidataj.

Hebreus 11:1

Sed, se ni esperas al tio, kion ni ne vidas, tiam ni ĝin atendas pacience.

Romanos 8:25

Ĉar por tio ni laboras kaj batalas, ĉar ni apogas nian esperon sur la vivantan Dion, kiu estas la Savanto de ĉiuj homoj, precipe de la kredantoj.

1 Timóteo 4:10

La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj; Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj,

Isaías 61:1

al kiuj Dio volis sciigi, kia estis la riĉeco de la gloro de ĉi tiu mistero inter la nacianoj; kiu estas Kristo en vi, la espero de gloro;

Colossenses 1:27

Estu kuraĝaj, kaj forta estu via koro, Vi ĉiuj, kiuj esperas al la Eternulo!

Salmos 31:24

Bone estas al tiu, kies helpo estas la Dio de Jakob, Kiu esperas al la Eternulo, lia Dio,

Salmos 146:5

Ho mia Dio, Vin mi fidas; Ne lasu min hontiĝi; Ne lasu, ke miaj malamikoj moku pri mi.

Ĉar neniu el tiuj, kiuj esperas al Vi, hontiĝos; Nur tiuj hontiĝos, kiuj forlasas Vin senpripense.

Salmos 25:2,3

Ĉar Mi scias la intencojn, kiujn Mi havas koncerne vin, diras la Eternulo, intencojn al bono kaj ne al malbono, por doni al vi estontecon kaj esperon.

Jeremias 29:11

Kial vi malĝojas, ho mia animo? Kaj kial vi konsterniĝas en mi? Esperu al Dio; Ĉar ankoraŭ mi dankos Lin, La savanton de mia vizaĝo kaj mian Dion.

Salmos 42:11

Kaj ĉiu, kiu havas ĉi tiun esperon rilate lin, sin sanktigas tiel same, kiel li estas sankta.

1 João 3:3

Ĉar per espero ni estas savitaj; sed la espero, kiu estas vidata, ne estas espero; ĉar kiu esperas al tio, kion li vidas?

Sed, se ni esperas al tio, kion ni ne vidas, tiam ni ĝin atendas pacience.

Romanos 8:24,25

sed la Sinjoron Kriston sanktigu en viaj koroj; estu ĉiam pretaj doni defendan respondon al ĉiu, kiu vin demandas pri la motivo de la espero en vi, sed kun humileco kaj timo;

1 Pedro 3:15

Vi estas mia ŝirmo kaj ŝildo; Vian vorton mi fidas.

Salmos 119:114

Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko;

Efésios 4:4

kaj la espero ne hontigas, ĉar la amo de Dio estas verŝita en niajn korojn per la Sankta Spirito, donita al ni.

Romanos 5:5

sed tiuj, kiuj fidas la Eternulon, ricevas novan forton, ili levas la flugilojn kiel agloj, ili kuras kaj ne laciĝas, ili iras kaj ne senfortiĝas.

Isaías 40:31

Mia parto estas la Eternulo, diras mia animo; tial mi esperas al Li.

Lamentações 3:24

KAF. Mia animo avidas Vian savon; Vian vorton mi fidas.

Salmos 119:81

Kaj nun kion mi devas esperi, mia Sinjoro? Mia espero estas al Vi.

Salmos 39:7

Ho Eternulo, matene Vi aŭdas mian voĉon; Matene mi eldiras mian preĝon al Vi, kaj mi atendas.

Salmos 5:3

Via favoro, ho Eternulo, estu super ni, Kiel ni esperas al Vi.

Salmos 33:22

La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, Li gardos vian animon.

La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, De nun kaj eterne.

Salmos 121:7,8

Kaj krome ni ĝoju ankaŭ pro la afliktoj, sciante, ke aflikto faras paciencon;

kaj pacienco provitecon, kaj proviteco esperon;

Romanos 5:3,4

dum la okuloj de via koro estas lumigataj, por ke vi sciu, kia estas la espero de Lia voko, kaj kia la riĉeco de la gloro de Lia heredaĵo en la sanktuloj,

Efésios 1:18

memorante senĉese vian laboron de fido kaj penadon de amo kaj paciencon de espero al nia Sinjoro Jesuo Kristo, antaŭ nia Dio kaj Patro;

1 Tessalonicenses 1:3

Nur Dion fidu, mia animo; Ĉar Li estas mia espero.

Salmos 62:5

Tial ni, pravigite per fido, havu pacon kun Dio per nia Sinjoro Jesuo Kristo,

per kiu ankaŭ ni ricevis enkondukon per fido en ĉi tiun gracon, en kiu ni staras; kaj ni ĝoju pro espero de la gloro de Dio.

Romanos 5:1,2

aŭdinte pri via fido en Kristo Jesuo kaj pri via amo al ĉiuj sanktuloj,

pro la espero konservita por vi en la ĉielo, pri kiu vi jam antaŭe aŭdis en la vorto de la vero de la evangelio,

Colossenses 1:4,5

Gvidu min en Via vero kaj lernigu min, Ĉar Vi estas la Dio, kiu min helpas; Al Vi mi esperas ĉiun tagon.

Salmos 25:5

Venu al mi ĉiuj, kiuj estas laborantaj kaj ŝarĝitaj, kaj mi vin ripozigos.

Mateus 11:28

Espero prokrastata dolorigas la koron; Sed plenumita deziro estas arbo de vivo.

Provérbios 13:12

Sed ni ne volas, fratoj, ke vi ne sciu pri tiuj, kiuj endormiĝis; por ke vi ne malĝoju, kiel la ceteraj, kiuj havas nenian esperon.

Ĉar se ni kredas, ke Jesuo mortis kaj releviĝis, tiel ankaŭ tiujn, kiuj endormiĝis en Jesuo, Dio venigos kun li.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Admonu tiujn, kiuj estas riĉaj en la nuna mondo, ke ili ne estu arogantaj, kaj ke ili apogu sian esperon ne sur la malcertecon de la riĉo, sed sur Dion, kiu donas al ni riĉe ĉion por ĝuado;

1 Timóteo 6:17

Havante do tian esperon, ni uzas grandan liberecon de parolo,

2 Coríntios 3:12

Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu laŭ Sia granda kompato nin renaskis en esperon vivan per la releviĝo de Jesuo Kristo el la mortintoj,

1 Pedro 1:3

Mi esperis al la Eternulo, esperis mia animo, Kaj Lian vorton mi fidis.

Salmos 130:5

Sed mi rigardas al la Eternulo, mi fidas la Dion de mia savo; mia Dio min aŭskultos.

Miquéias 7:7

en espero ĝojaj, en aflikto paciencaj, en preĝado persistaj;

Romanos 12:12

Nia animo fidas la Eternulon; Li estas nia helpo kaj nia ŝildo.

Salmos 33:20

Per timindaĵoj Vi respondas al ni en justeco, Ho Dio de nia savo, Espero de ĉiuj finoj de la tero kaj de malproksimaj maroj,

Salmos 65:5

17 Vana estas la ĉevalo por helpo, Kaj per sia granda forto ĝi ne savos.

18 Jen la okulo de la Eternulo estas sur tiuj, kiuj Lin timas, Kiuj esperas Lian favoron,

19 Ke Li savu de morto ilian animon Kaj nutru ilin en tempo de malsato.

Salmos 33:17-19

kiu sola havas senmortecon, loĝante en lumo neatingebla, kaj kiun neniu vidis nek povas vidi, al kiu estu honoro kaj potenco eterna. Amen.

1 Timóteo 6:16

Restas do nun fido, espero, amo, tiuj tri; kaj la plej granda el ili estas amo.

1 Coríntios 13:13

Ĉar ne por ĉiam malriĉulo estos forgesita, Kaj la espero de mizeruloj ne pereos por eterne.

Salmos 9:18

por ke ni, justigite per Lia graco, fariĝu heredantoj laŭ la espero de eterna vivo.

Tito 3:7