Mãe

Kanto de suprenirado. Feliĉa estas tiu, kiu timas la Eternulon Kaj iras laŭ Liaj vojoj.

Kiam vi manĝas la laborakiron de viaj manoj, Feliĉe kaj bone estas al vi.

Salmos 128:1,2

Se iu trovis kapablan edzinon, Ŝia valoro estas pli granda ol perloj.

Provérbios 31:10

Respektu vian patron kaj vian patrinon, por ke longe daŭru via vivo sur la tero, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi.

Êxodo 20:12

Kiu ŝparas sian vergon, tiu malamas sian filon; Sed kiu lin amas, tiu baldaŭ lin punas.

Provérbios 13:24

Aŭskultu, mia filo, la instruon de via patro, Kaj ne forĵetu la ordonon de via patrino;

Ĉar ili estas bela krono por via kapo, Kaj ornamo por via kolo.

Provérbios 1:8,9

Saĝa filo ĝojigas la patron; Sed homo malsaĝa estas malhonoro por sia patrino.

Provérbios 15:20

Nur gardu vin kaj forte gardu vian animon, ke vi ne forgesu la aferojn, kiujn vidis viaj okuloj, kaj ke ili ne eliru el via koro dum via tuta vivo; kaj rakontu al viaj filoj kaj al la filoj de viaj filoj

Deuteronômio 4:9

4 Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,

5 ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,

6 ne ĝojas pri maljusteco, sed kunĝojas kun vereco;

7 ĉion toleras, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion eltenas.

1 Coríntios 13:4-7

Instruu knabon konforme al lia vojo, Kaj eĉ maljuniĝinte li ne dekliniĝos de ĝi.

Provérbios 22:6

1 Infanoj, obeu al viaj gepatroj en la Sinjoro, ĉar tio decas.

2 Respektu vian patron kaj vian patrinon (ĝi estas la unua ordono kun promeso),

3 por ke estu al vi bone kaj por ke longe daŭru via vivo sur la tero.

Efésios 6:1-3

25 Fortika kaj bela estas ŝia vesto, Kaj ŝi ridas pri la venonta tago.

26 Sian buŝon ŝi malfermas kun saĝo; Bonkora instruo estas sur ŝia lango.

27 Ŝi kontrolas la iradon de aferoj en sia domo, Kaj ŝi ne manĝas panon en senlaboreco.

28 Leviĝas ŝiaj filoj kaj ŝin gratulas; Ŝia edzo ŝin laŭdegas, dirante:

29 Multaj filinoj estas bravaj, Sed vi superas ĉiujn.

30 Ĉarmeco estas trompa, kaj beleco estas vantaĵo; Virino, kiu timas la Eternulon, estos glorata.

Provérbios 31:25-30

Jen, heredo de la Eternulo estas infanoj; Rekompenco estas la frukto de ventro.

Salmos 127:3

Kiel homon, kiun konsolas lia patrino, tiel Mi vin konsolos; kaj en Jerusalem vi estos konsolataj.

Isaías 66:13