Mal

Timo antaŭ la Eternulo malamas malbonon, Fieron, malhumilon, kaj malbonan vojon; Malsinceran buŝon mi malamas.

Provérbios 8:13

Ne opiniu vin saĝa; Timu la Eternulon, kaj deturnu vin de malbono.

Ĉi tio estos saniga por via korpo, Kaj bona nutro por viaj ostoj.

Provérbios 3:7,8

Amantoj de la Eternulo, malamu malbonon. Li gardas la animojn de Siaj fideluloj; Li savos ilin de la mano de malvirtuloj.

Salmos 97:10

Direktu miajn paŝojn laŭ Via promeso; Kaj nenia malhonesteco ekregu super mi.

Salmos 119:133

Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco.

1 João 1:9

Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

Mateus 6:13

20 Kaj li diris:Kio elvenas el homo, tio profanas la homon.

21 Ĉar de interne, el la koro de homoj, eliras malvirtaj pensoj, malĉastaĵoj,

22 ŝteloj, mortigoj, adultoj, avideco, malindaĵoj, ruzeco, voluptoj, malica okulo, blasfemo, aroganteco, malsaĝeco;

23 ĉiuj tiuj malbonoj elvenas de interne kaj profanas la homon.

Marcos 7:20-23

La Eternulo vin gardos de ĉia malbono, Li gardos vian animon.

La Eternulo gardos vian eliron kaj eniron, De nun kaj eterne.

Salmos 121:7,8

Zorgu, ke neniu redonu al iu malbonon por malbono; sed ĉiam sekvu tion, kio estas bona, unu por alia kaj por ĉiuj.

1 Tessalonicenses 5:15

Vi intencis fari al mi malbonon; sed Dio aranĝis de tio bonon, por fari tiel, kiel nun estas, por konservi la vivon de multe da homoj.

Gênesis 50:20

Ĉar nia luktado estas ne kontraŭ sango kaj karno, sed kontraŭ regantoj, kontraŭ aŭtoritatoj, kontraŭ mondpotenculoj de la nuna mallumo, kontraŭ la spiritaroj de malbono en la ĉielejoj.

Efésios 6:12

Malamo kaŭzas malpacon; Sed amo kovras ĉiujn pekojn.

Provérbios 10:12

La Sinjoro min savos de ĉiu malbona faro, kaj min savkondukos en sian ĉielan regnon; al li la gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.

2 Timóteo 4:18

Mi petas, ne ke Vi forigu ilin el la mondo, sed ke Vi gardu ilin kontraŭ la malbono.

João 17:15

Tial, formetinte ĉian malpurecon kaj superfluon de malico, akceptu kun humileco la enplantitan vorton, kiu povas savi viajn animojn.

Tiago 1:21

Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis.

João 1:5

Ne venkiĝu de malbono, sed venku malbonon per bono.

Romanos 12:21

elprovu ĉion; tenu firme tion, kio estas bona;

detenu vin de ĉia formo de malbono.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Lavu vin, purigu vin; forigu la malbonon de viaj faroj antaŭ Miaj okuloj, ĉesu malbonagi.

Isaías 1:16

Dekliniĝu de malbono kaj faru bonon, Serĉu pacon kaj ĉasu ĝin.

Salmos 34:14

Koleru kaj ne peku, la suno ne subiru sur via kolero;

ankaŭ ne donu lokon al la diablo.

Efésios 4:26,27

Nun mi vin petas, fratoj, observi tiujn, kiuj kaŭzas la malkonsentojn kaj ofendojn kontraŭ la instruado, kiun vi lernis; kaj forturni vin de ili.

Romanos 16:17

Surmetu la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu kontraŭstari al la artifikoj de la diablo.

Efésios 6:11

Tiele diras la Eternulo Cebaot:Faru juĝon justan, ĉiu estu bona kaj kompatema al sia frato;

vidvinon, orfon, fremdulon, kaj malriĉulon ne premu, kaj ne portu en via koro malbonajn intencojn kontraŭ via frato.

Zacarias 7:9,10

Via amo estu sen hipokriteco. Abomenu tion, kio estas malbona; algluiĝu al la bona.

Romanos 12:9