1 Nämä ovat miehet, jotka jo silloin, kun Daavid pysytteli poissa Saulin, Kisin pojan, ulottuvilta, tulivat hänen luokseen Siklagiin. He ovat niitä sotureita, jotka auttoivat häntä taisteluissa.

2 Aseina heillä oli jouset, ja he osasivat sekä oikealla että vasemmalla kädellään lingota kiviä ja ampua jousella. He olivat Saulin heimolaisia, benjaminilaisia, ja tässä on heistä luettelo:

3 Ahieser, heidän päällikkönsä, ja Joas, gibealaisen Semaan poika, Jesiel ja Pelet, Asmavetin pojat, Beraka, anatotilainen Jehu,

4 gibeonilainen Jismaja, joka kuului kolmenkymmenen suurimman soturin joukkoon ja johti heitä, (H12:5)Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederalainen Josabad,

5 (H12:6)Eleusai, Jerimot, Bealja, Semarja, harufilainen Sefatja,

6 (H12:7)korahilaiset Elkana, Jissia, Asarel, Joeser ja Jasobeam

7 (H12:8)sekä Joela ja Sebadja, Jerohamin pojat Gedorista.

8 (H12:9)Myös Gadin heimon miehiä siirtyi Daavidin luo hänen turvapaikkaansa autiomaan vuorille. He olivat rohkeita sotureita, harjaantuneita taistelijoita, kilvin ja keihäin varustautuneita, hurjia kuin leijonat ja nopeita kuin gasellit vuorilla.

9 (H12:10)Ensimmäinen heistä oli Eser, heidän päällikkönsä, toinen oli Obadja, kolmas Eliab,

10 (H12:11)neljäs Mismanna, viides Jeremia,

11

12 (H12:13)kahdeksas Johanan, yhdeksäs Elsabad,

13 (H12:14)kymmenes Jeremia ja yhdestoista Makbannai.

14 (H12:15)Nämä olivat gadilaisten sotapäälliköitä, ja vähäisin heistä vastasi sataa, vahvin tuhatta miestä.

15 (H12:16)He kulkivat Jordanin poikki ensimmäisessä kuussa, kun joki oli tulvinut yli äyräittensä ja täyttänyt koko tasangon niin itä- kuin länsirannallakin.

16 (H12:17)Kerran oli Benjaminin ja Juudan miehiä tulossa Daavidin turvapaikkaan.

18 (H12:19)Silloin henki valtasi Amasain, niiden kolmenkymmenen päällikön, ja hän lausui: -- Me olemme sinun miehiäsi, Daavid, sinun puolellasi, Iisain poika! Rauha ja menestys sinulle, sinulle ja auttajillesi! Totisesti, Jumalasi auttaa sinua. Niin Daavid hyväksyi heidät joukkoonsa ja teki heistä partioittensa päälliköitä.

20 (H12:21)Kun Daavid lähti Siklagiin, hänen puolelleen siirtyivät Manassen heimosta Adnah, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu ja Silletai, jotka olivat manasselaisia tuhannenpäälliköitä.

21 (H12:22)He auttoivat Daavidia rosvojoukkoja vastaan, sillä he olivat kaikki rohkeita sotureita. Heistä tuli sotaväen päälliköitä,

22 (H12:23)kun Daavidin avuksi tuli päivä päivältä lisää väkeä ja hänen joukkonsa kasvoi tavattomasti.

23 (H12:24)Tässä on luettelo niistä sotakelpoisista joukoista, jotka saapuivat Daavidin luo Hebroniin ottaakseen kuninkuuden Saulilta ja antaakseen sen Daavidille, niin kuin Herra oli määrännyt.

24 (H12:25)Juudan heimosta oli 6800 sotakelpoista miestä, jotka kantoivat kilpeä ja keihästä.

25 (H12:26)Simeonin heimosta oli 7100 soturia.

26 (H12:27)Leeviläisiä oli 4600,

27 (H12:28)lisäksi Jojada, Aaronin suvun päämies, ja hänen mukanaan 3700 miestä,

28 (H12:29)sekä Sadok, nuori soturi, ja hänen sukunsa kaksikymmentäkaksi päällikköä.

29 (H12:30)Benjaminilaisia, Saulin heimolaisia, oli 3000. Heistä suurin osa oli siihen saakka pysynyt Saulin kannattajina.

30 (H12:31)Efraimilaisia oli 20 800 soturia, sukujensa nimekkäimpiä miehiä.

31 (H12:32)Läntisiä manasselaisia oli 18 000 miestä, jotka oli erityisesti valittu sitä varten, että he menisivät huutamaan Daavidin kuninkaaksi.

32 (H12:33)Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli kaksisataa päällikköä, ja he toivat mukanaan kaikki heimoveljensä.

33 (H12:34)Sebulonilaisia, kaikkien sota- aseiden käyttöön harjaantuneita ja valmiita käymään yhtenä miehenä taisteluun, oli 50 000.

34 (H12:35)Naftalilaisia tuli tuhat päällikköä mukanaan 37 000 kilvin ja keihäin varustettua miestä.

35 (H12:36)Danilaisia oli 28 600 sotaan harjaantunutta miestä,

36 (H12:37)ja Asserin heimosta oli 40 000 taisteluvalmista sotilasta.

37 (H12:38)Jordanin takaa oli ruubenilaisia, gadilaisia ja itäisiä manasselaisia yhteensä 120 000 kaikin sota-asein varustettua miestä.

38 (H12:39)Kaikki nämä taisteluun valmiit sotilaat saapuivat Hebroniin vakaana aikomuksenaan tehdä Daavidista koko Israelin kuningas. Myös kaikki muut israelilaiset kannattivat yksimielisesti Daavidin valitsemista kuninkaaksi.

39 (H12:40)Hebroniin kokoontuneet miehet viipyivät Daavidin luona kolme päivää, söivät ja joivat. Heidän heimolaisensa olivat varustaneet heidät matkaeväillä,

40 (H12:41)ja lisäksi lähellä asuvat heimot, jopa isaskarilaiset, sebulonilaiset ja naftalilaiset, toivat aaseillaan, kameleillaan, muuleillaan ja härillään heille runsaasti ruokaa, jauhoja, kuivattuja viikunoita, rusinoita, viiniä ja öljyä sekä nautakarjaa ja lampaita, sillä Israelissa vallitsi ilo. Edomin taloon

1 Now these are the men who came to David at Ziklag, while he was still shut up, because of Saul, the son of Kish; they were among the strong men, his helpers in war.

2 They were armed with bows, and were able to send stones, and arrows from the bow, with right hand or left: they were Saul's brothers, of Benjamin.

3 Ahiezer was their chief, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel and Pelet, the sons of Azmaveth; and Beracah and Jehu the Anathothite;

4 And Ishmaiah the Gibeonite, a great man among the thirty, and their chief; and Jeremiah and Jehaziel and Johanan and Jozabad the Gederathite;

5 Eluzai and Jerimoth and Bealiah and Shemariah and Shephatiah the Haruphite;

6 Elkanah and Isshiah and Azarel and Joezer and Jashobeam, the Korahites;

7 And Joelah and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.

8 And some of the Gadites, siding with David, went to his strong place in the waste land, great and strong men, trained for war, expert in the use of arms, whose faces were like the faces of lions, and they were quick-footed like roes on the mountains;

9 Ezer their chief, Obadiah the second, Eliab the third,

10 Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,

11 Attai the sixth, Eliel the seventh,

12 Johanan the eighth, Elzabad the ninth,

13 Jeremiah the tenth, Machbannai the eleventh.

14 These Gadites were captains of the army; the least of them was captain over a hundred men, and the greatest over a thousand.

15 It was they who went over Jordan in the first month, when the river was overflowing, and put to flight all the people of the valleys, to the east and to the west.

16 And some of the children of Benjamin and Judah came to David in his strong place.

17 And David went out to them, and said to them, If you have come in peace to give me help, my heart will be united with yours; but if you have come to give me up to those who would take my life, though my hands are clean from wrongdoing, then may the God of our fathers see it and give you punishment.

18 Then the spirit came on Amasai, who was chief of the captains, and he said, We are yours, David, we are on your side, O son of Jesse: may peace be with you and peace be with your helpers; for God is your helper. Then David took them into his army and made them captains of the band.

19 And some of the men of Manasseh came over to David, when he went with the Philistines to the war against Saul, but he gave them no help: for the lords of the Philistines, after discussion, sent him away, saying, He will go back to his master Saul, at the price of our lives.

20 Then when he went back to Ziklag, there came over to him, of the men of Manasseh, Adnah and Jozabad and Jediael and Michael and Jozabad and Elihu and Zillethai, captains of thousands from the armies of Manasseh.

21 And they gave David help against the armed bands, for they were all great men of war, and captains in the army.

22 And from day to day more supporters came to David, till he had a great army like the army of God.

23 These are the numbers of the chiefs of the armed men, ready for war, who came to David at Hebron, to give the kingdom of Saul into his hands, as the Lord had said.

24 There were six thousand, eight hundred spearmen of the children of Judah, armed for war;

25 Seven thousand, one hundred of the children of Simeon, great men of war;

26 Of the children of Levi, four thousand, six hundred.

27 And Jehoiada, chief of the family of Aaron, and with him three thousand, seven hundred men;

28 And Zadok, a young man, great and strong in war, with twenty-two captains from his father's people.

29 And of the children of Benjamin, the brothers of Saul, three thousand; for up to that time the greater part of them had been true to Saul.

30 And of the children of Ephraim, twenty thousand, eight hundred great men of war, men of great name in their families.

31 And from the half-tribe of Manasseh, eighteen thousand, listed by name, came to make David king.

32 And of the children of Issachar, there were two hundred chiefs, men who had expert knowledge of the times and what it was best for Israel to do, and all their brothers were under their orders.

33 Of Zebulun, there were fifty thousand men, who went out with the army, expert in ordering the fight, to give help with all sorts of arms; true-hearted men.

34 And of Naphtali, a thousand captains with thirty-seven thousand spearmen.

35 And of the Danites, twenty-eight thousand, six hundred, expert in ordering the fight.

36 And of Asher, forty thousand who went out with the army, expert in ordering the fight.

37 From the other side of Jordan, there were a hundred and twenty thousand of the Reubenites and the Gadites and the men of the half-tribe of Manasseh, armed with every sort of instrument of war.

38 All these men of war, expert in ordering the fight, came to Hebron with the full purpose of making David king over all Israel; and all the rest of Israel were united in their desire to make David king.

39 For three days they were there with David, feasting at his table, for their brothers had made ready food for them.

40 And those who were near, as far as Issachar and Zebulun and Naphtali, came with food on asses and camels and mules and oxen, with meal for food and cakes of figs and masses of grapes, and wine and oil and oxen and sheep in great numbers, for there was joy in Israel.