1 Isaskarin neljä poikaa olivat Tola, Pua, Jasub ja Simron.

2 Tolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel. He olivat sukujensa päämiehiä ja mahtavia ja rohkeita sotilaita. Daavidin aikana Tolan jälkeläisten lukumäärä oli 22 600.

3 Ussin poika oli Jisrahja, ja tämän pojat olivat Mikael, Obadja, Joel ja Jissia. Nämä viisi olivat kaikki sukujensa päämiehiä.

4 Sukuluetteloiden mukaan heidän suvussaan oli 36 000 taistelukelpoista miestä; heillä näet oli paljon vaimoja ja lapsia.

5 Myös muut isaskarilaiset olivat mahtavia ja rohkeita miehiä. Näitä oli sukuluetteloiden mukaan kaikkiaan 87 000.

6 Benjaminin kolme poikaa olivat Bela, Beker ja Jediael.

7 Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iri; nämä viisi olivat Belasta polveutuvien sukujen päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Sukuluetteloiden mukaan heidän jälkeläisiään oli 22 034.

8 Bekerin pojat olivat Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Alemet. Nämä kaikki olivat Bekerin poikia,

9 sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli sukuluetteloiden mukaan 20 200.

10 Jediaelin poika oli Bilhan, ja tämän pojat olivat Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis ja Ahisahar.

11 Kaikki nämä Jediaelin pojat olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita miehiä. Heidän jälkeläisiään oli 17 200 sotakelpoista miestä.

12 Suppim ja Huppim olivat Irin poikia, ja Husim oli Aherin poika.

13 Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guni, Jeser ja Sallum. Heidän kantaäitinsä oli Bilha.

14 Manassen pojat, jotka hänen aramealainen sivuvaimonsa synnytti, olivat Asriel ja Makir, josta tuli Gileadin isä.

15 Makir otti vaimokseen Huppimin ja Suppimin sisaren, joka oli nimeltään Maaka. Hänen toinen poikansa oli Selofhad, jolle syntyi ainoastaan tyttäriä.

16 Makirin vaimo Maaka synnytti pojan ja antoi hänelle nimeksi Peres. Peresin veli oli nimeltään Seres, ja hänen poikansa olivat Ulam ja Rekem.

17 Ulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin, Makirin pojan, Manassen pojanpojan, jälkeläisiä.

18 Hänen sisarensa Moleket synnytti Ishodin, Abieserin ja Mahlan.

19 Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.

20 Efraimin poika oli Sutelah, tämän poika oli Bered, tämän Tahat, tämän Eleada, tämän Tahat,

21 tämän Sabad ja tämän Sutelah. Efraimin poikia olivat myös Eser ja Elead, mutta Gatin miehet, maan alkuperäiset asukkaat, tappoivat heidät, kun he olivat lähteneet ryöstämään näiden karjaa.

22 Heidän isänsä Efraim suri poikiaan pitkän aikaa, ja hänen sukulaisensa kävivät lohduttamassa häntä.

23 Sitten hän yhtyi jälleen vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti pojan, jolle Efraim antoi nimeksi Beria, koska poika syntyi hänen perhettään kohdanneen onnettomuuden jälkeen.

24 Hänen tyttärensä oli Seera, joka rakensi alemman ja ylemmän Bet-Horonin sekä Ussen-Seeran.

25 Berian poika oli Refah, tämän poika Resef, tämän Telah, tämän Tahan,

26 tämän Laedan, tämän Ammihud, tämän Elisama,

27 tämän Nun ja tämän Joosua.

28 Heidän maitaan ja asuinpaikkojaan olivat Betel ja sen ympäristön kylät, idässä Naaran, lännessä Geser ja sen ympäristön kylät sekä lisäksi Sikem ja sen ympäristön kylät aina Aijaan ja sitä ympäröiviin kyliin saakka.

29 Manassen heimon hallussa olivat Bet-Sean, Taanak, Megiddo ja Dor sekä niitä ympäröivät kylät. Näissä paikoissa siis asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.

30 Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar, Serah.

31 Berian pojat olivat Heber ja Malkiel, josta tuli Birsaitin isä.

32 Heberille syntyivät Jaflet, Semer ja Hotam sekä heidän sisarensa Sua.

33 Jafletin pojat olivat Pasak, Bimhal ja Asvat.

34 Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram.

35 Hänen veljensä Hotamin pojat olivat Sofah, Jimna, Seles ja Amal.

36 Sofahin pojat olivat Suah, Harnefer, Sual, Beri, Jimra,

37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran ja Beera.

38 Jeterin pojat olivat Jefunne, Pispa ja Ara.

39 Ullan pojat olivat Arah, Hanniel ja Risja.

40 Nämä kaikki olivat Asserin jälkeläisiä. He olivat sukujensa päämiehiä, mahtavia ja rohkeita valiomiehiä, johtajia päälliköiden joukossa. Sotakelpoisia miehiä oli Asserin heimossa sukuluetteloiden mukaan 26 000.

1 And of the sons of Issachar: Tola and Puah, Jashub and Shimron, four.

2 And the sons of Tola: Uzzi and Rephaiah and Jeriel and Jahmai and Ibsam and Shemuel, heads of their families; they were men of war; in the record of their generations their number in the time of David was twenty-two thousand, six hundred.

3 And the sons of Uzzi; Izrahiah; and the sons of Izrahiah: Michael and Obadiah and Joel and Isshiah, five; all of them chiefs.

4 And with them, recorded in generations by their families, were bands of fighting-men, thirty-six thousand of them, for they had a great number of wives and sons.

5 And there were recorded among all the families of Issachar, great men of war, eighty-seven thousand.

6 The sons of Benjamin: Bela and Becher and Jediael, three.

7 And the sons of Bela: Ezbon and Uzzi and Uzziel and Jerimoth and Iri, five; heads of their families, great men of war; there were twenty-two thousand and thirty-four of them recorded by their families.

8 And the sons of Becher: Zemirah and Joash and Eliezer and Elioenai and Omri and Jerimoth and Abijah and Anathoth and Alemeth. All these were the sons of Becher.

9 And they were recorded by their generations, heads of their families, great men of war, twenty thousand, two hundred.

10 And the sons of Jediael: Bilhan; and the sons of Bilhan: Jeush and Benjamin and Ehud and Chenaanah and Zethan and Tarshish and Ahishahar.

11 All these were the sons of Jediael, by the heads of their families, seventeen thousand, two hundred men of war, able to go out with the army for war.

12 And Shuppim and Huppim. The sons of Dan, Hushim his son, one.

13 The sons of Naphtali: Jahziel and Guni and Jezer and Shallum, the sons of Bilhah.

14 The sons of Manasseh by his servant-wife, the Aramaean woman: she gave birth to Machir, the father of Gilead;

15 (And Gilead took a wife, whose name was Maacah, and his sister's name was Hammoleketh;) and the name of his brother was Zelophehad, who was the father of daughters.

16 And Maacah, the wife of Gilead, gave birth to a son to whom she gave the name Peresh; and his brother was named Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

17 And the son of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir the son of Manasseh.

18 And his sister Hammoleketh was the mother of Ishhod and Abiezer and Mahlah.

19 And the sons of Shemida were Ahian and Shechem and Likhi and Aniam.

20 And the sons of Ephraim: Shuthelah and Bered his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,

21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer and Elead, whom the men of Gath, who had been living in the land from their birth, put to death, because they came down to take away their cattle.

22 And for a long time Ephraim their father went on weeping for them, and his brothers came to give him comfort.

23 After that, he had connection with his wife, and she became with child and gave birth to a son, to whom his father gave the name of Beriah, because trouble had come on his family.

24 And his daughter was Sheerah, the builder of Beth-horon the lower and the higher, and Uzzen-sheerah.

25 And Rephah was his son, and Resheph; his son was Telah, and his son was Tahan;

26 Ladan was his son, Ammihud his son, Elishama his son,

27 Nun his son, Joshua his son.

28 Their heritage and their living-places were Beth-el and its daughter-towns, and Naaran to the east, and Gezer to the west, with its daughter-towns, as well as Shechem and its daughter-towns as far as Azzah and its daughter-towns;

29 And by the limits of the children of Manasseh, Beth-shean and its daughter-towns, Taanach, Megiddo, and Dor, with their daughter-towns. In these the children of Joseph, the son of Israel, were living.

30 The sons of Asher: Imnah and Ishvah and Ishvi and Beriah and Serah, their sister.

31 And the sons of Beriah: Heber and Malchiel, who was the father of Birzaith.

32 And Heber was the father of Japhlet and Shomer and Hotham and Shua, their sister.

33 And the sons of Japhlet: Pasach and Bimhal and Ashvath. These are the sons of Japhlet.

34 And the sons of Shomer: Ahi and Rohgah, Jehubbah and Aram.

35 And the sons of Hotham, his brother: Zophah and Imna and Shelesh and Amal.

36 The sons of Zophah: Suah and Harnepher and Shual and Beri and Imrah,

37 Bezer and Hod and Shamma and Shilshah and Ithran and Beera.

38 And the sons of Jether: Jephunneh and Pispah and Ara.

39 And the sons of Ulla: Arah and Hanniel and Rizia.

40 All these were the children of Asher, heads of their families, specially strong men of war, chiefs of the rulers. They were recorded in the army for war, twenty-six thousand men in number.