1 Hebronissa Daavidille syntyi kuusi poikaa. Esikoinen oli Amnon, jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam, toinen oli Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail,

2 kolmas Absalom, jonka äiti oli Gesurin kuninkaan Talmain tytär Maaka, neljäs Adonia, jonka äiti oli Haggit,

3 viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla.

4 Nämä pojat syntyivät hänelle Hebronissa, missä hän hallitsi kuninkaana seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta. Jerusalemissa Daavid hallitsi kolmekymmentäkolme vuotta.

5 Jerusalemissa Daavidille syntyivät Simea, Sobab, Natan ja Salomo -- näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba --

6 sekä yhdeksän muuta poikaa, Jibhar, Elisua, Elifelet,

7 Nogah, Nefeg, Jafia,

8 Elisama, Eljada ja Elifelet.

9 Tässä olivat kaikki Daavidin pojat lukuun ottamatta sivuvaimojen synnyttämiä poikia. Heillä oli sisar, Tamar.

10 Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika oli Abia, tämän Asa, tämän Josafat,

11 tämän Joram, tämän Ahasja, tämän Joas,

12 tämän Amasja, tämän Asarja, tämän Jotam,

13 tämän Ahas, tämän Hiskia, tämän Manasse,

14 tämän Amon ja tämän Josia.

15 Josian esikoinen oli Johanan, hänen toinen poikansa oli Jojakim, kolmas oli Sidkia ja neljäs Sallum.

16 Jojakimin pojat olivat Jekonja ja Sidkia.

17 Vangiksi viedyn Jekonjan pojat olivat Sealtiel,

18 Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja.

19 Pedajan pojat olivat Serubbabel ja Simei. Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heillä oli sisar, Selomit.

20 Muut viisi poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed.

21 Hananjan pojat olivat Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja ja Sekanja.

22 Sekanjan poikia oli kuusi: Semaja, Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat.

23 Nearjan poikia oli kolme: Eljoenai, Hiskia ja Asrikam.

24 Eljoenain poikia oli seitsemän: Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani.

1 Now these were David's sons, whose birth took place in Hebron: the oldest Amnon, by Ahinoam of Jezreel; the second Daniel, by Abigail the Carmelite woman;

2 The third Absalom, the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur; the fourth Adonijah, the son of Haggith;

3 The fifth Shephatiah, by Abital; the sixth Ithream, by Eglah his wife.

4 He had six sons in Hebron; he was ruling there for seven years and six months, and in Jerusalem for thirty-three years.

5 And in Jerusalem he had four sons, Shimea and Shobab and Nathan and Solomon, by Bath-shua, the daughter of Ammiel;

6 And Ibhar and Elishama and Eliphelet

7 And Nogah and Nepheg and Japhia

8 And Elishama and Eliada and Eliphelet, nine.

9 All these were the sons of David, in addition to the sons of his servant-wives; and Tamar was their sister.

10 And Solomon's son was Rehoboam, Abijah was his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

14 Amon his son, Josiah his son.

15 And the sons of Josiah: the oldest Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

17 And the sons of Jeconiah, who was taken prisoner: Shealtiel his son,

18 And Malchiram and Pedaiah and Shenazzar, Jekamiah, Hoshama and Nedabiah.

19 And the sons of Pedaiah: Zerubbabel and Shimei; and the sons of Zerubbabel: Meshullam and Hananiah; and Shelomith was their sister;

20 And Hashubah and Ohel and Berechiah and Hasadiah, Jushab-hesed, five.

21 And the sons of Hananiah: Pelatiah and Jeshaiah; the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shecaniah.

22 And the sons of Shecaniah: Shemaiah; and the sons of Shemaiah: Hattush and Igal and Bariah and Neariah and Shaphat, six.

23 And the sons of Neariah: Elioenai and Hizkiah and Azrikam, three.

24 And the sons of Elioenai: Hodaviah and Eliashib and Pelaiah and Akkub and Johanan and Delaiah and Anani, seven.