1 Juudan jälkeläisiä olivat Peres, Hesron, Karmi, Hur ja Sobal.

2 Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Heistä polveutuvat sorealaisten suvut.

3 Etamilaisten kantaisät olivat Jisreel, Jisma ja Jidbas -- heidän sisarensa oli nimeltään Haslelponi --

4 sekä Penuel, Gedorin isä, ja Eser, Husan isä. Nämä olivat Efratin esikoisen Hurin, betlehemiläisten esi-isän, jälkeläisiä.

5 Ashurilla, tekoalaisten kantaisällä, oli kaksi vaimoa, Helea ja Naara.

6 Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Ahastarin. Nämä olivat Naaran pojat.

7 Helean pojat olivat Seret, Sohar, Etnan ja Kos.

8 Kosille syntyivät Anub ja Sobeba, ja myös Harumin pojan Aharhelin suvut polveutuvat hänestä.

11 Kelubille, Suhan veljelle, syntyi Mehir, josta tuli Estonin isä.

12 Estonille syntyivät Bet-Rafa, Paseah ja Tehinna, josta tuli Ir-Nahasin isä. Nämä olivat rekalaisia.

13 Kenasin pojat olivat Otniel ja Seraja, ja Otnielin pojat olivat Hatat ja Meonotai.

14 Meonotaille syntyi Ofra, ja Serajalle syntyi Joab. Hänen jälkeläisiään olivat Ge-Harasimin asukkaat, jotka olivat seppiä.

15 Jefunnen pojan Kalebin pojat olivat Ir, Ela ja Naam. Elan poika oli Kenas.

16 Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tirja ja Asarel.

17 Esran pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Jeterille syntyivät Mirjam, Sammai ja Jisbah, josta tuli Estemoan isä.

18 Meredin vaimo, joka oli Juudan heimoa, synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä. Hänellä oli poikia myös faraon tyttären Bitjan kanssa, jonka hän oli ottanut vaimokseen.

19 Hodia otti vaimokseen Nahamin sisaren, ja hänen poikansa olivat garmilainen Delia, Keilan kantaisä, ja Estemoa, joka asui Maakassa.

20 Simonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisein jälkeläisiä olivat Sohet ja hänen poikansa.

21 Juudan pojan Selan jälkeläisiä olivat Er, joka oli Lekan kantaisä, Laeda, joka oli Maresan kantaisä, sekä ne suvut, jotka valmistivat hienopellavaa Bet-Asbeassa.

22 Hänen jälkeläisiään olivat myös Jokim ja Koseban asukkaat sekä Joas ja Saraf, jotka pitivät hallussaan Moabia mutta palasivat sitten Betlehemiin -- tämä tapahtui kauan sitten.

23 He olivat savenvalajia. He asuivat Netaimissa ja Gederassa ja työskentelivät kuninkaan palveluksessa.

24 Simeonin pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul.

25 Saulin poika oli Sallum, tämän poika oli Mibsam ja tämän Misma.

26 Misman jälkeläisiä olivat Hamuel, tämän poika Sakkur ja tämän poika Simei.

27 Simeillä oli kuusitoista poikaa ja kuusi tytärtä, mutta hänen veljillään oli vain muutama poika. Siksi heidän sukunsa ei kohonnut luvultaan Juudan veroiseksi.

28 Heitä asui Beersebassa, Moladassa, Hasar-Sualissa,

29 Bilhassa, Esemissä ja Toladissa,

30 Betuelissa, Hormassa, Siklagissa,

31 Bet-Markabotissa, Hasar- Susimissa, Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkejaan kuningas Daavidin aikaan saakka.

32 Heidän asuinpaikkojaan olivat myös Etam, Ajin, Rimmon, Token ja Asan, nämä viisi kaupunkia,

33 sekä niiden ympärillä olevat kylät Baaliin saakka. Tässä olivat heidän sukuluettelonsa ja asuinpaikkansa.

34 Mesobab, Jamlek, Josa, Amasjan poika,

35 Joel, Jehu -- hänen isänsä oli Josibja, tämän isä Seraja, tämän Asiel;

36 edelleen Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja

37 ja Sisa -- hänen isänsä oli Sifei, tämän isä Allon, tämän Jedaja, tämän Simri, tämän Semaja.

38 Nämä nimeltä luetellut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän sukunsa lisääntyivät suuresti.

39 Siksi he lähtivät laakson itäpuolelle kohti Gedoria etsimään laidunmaita lampailleen ja vuohilleen.

40 Sieltä he löysivät reheviä ja hyviä laitumia. Maata oli runsaasti, ja siellä vallitsi täysi rauha. Alkuperäiset asukkaat olivat Haamin jälkeläisiä.

41 Nämä nimeltä mainitut simeonilaiset tulivat sinne Juudan kuninkaan Hiskian aikana ja hävittivät Haamin heimot ja niiden asuinpaikat kaikkialla, missä niitä tapasivat. Siellä oli laidunta heidän lampailleen ja vuohilleen, ja siksi he jäivät sinne. Vielä tänäkin päivänä he asuvat siellä.

42 Toisia Simeonin heimoon kuuluvia siirtyi Seirin vuoristoon. Heitä oli viisisataa miestä, ja heitä johtivat Jisein pojat Pelatja, Nearja, Refaja ja Ussiel.

43 He tuhosivat jäljellä olevat amalekilaiset ja ovat siitä pitäen asuneet siellä, tähän päivään saakka.

1 The sons of Judah: Perez, Hezron and Carmi and Hur and Shobal.

2 And Reaiah, the son of Shobal, was the father of Jahath; and Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These are the families of the Zorathites.

3 And these were the sons of Hur, the father of Etam: Jezreel and Ishma and Idbash, and the name of their sister was Hazzelelponi;

4 And Penuel, the father of Gedor, and Ezer, the father of Hushah. These are the sons of Hur, the oldest son of Ephrathah, the father of Beth-lehem.

5 And Ashhur, the father of Tekoa, had two wives, Helah and Naarah.

6 And Naarah had Ahuzzam by him, and Hepher and Temeni and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

7 And the sons of Helah were Zereth, Izhar and Ethnan.

8 And Koz was the father of Anub and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

9 And Jabez was honoured more than his brothers; but his mother had given him the name Jabez, saying, Because I gave birth to him with sorrow.

10 And Jabez made a prayer to the God of Israel, saying, If only you would truly give me a blessing, and make wider the limits of my land, and let your hand be with me, and keep me from evil, so that I may not be troubled by it! And God gave him his desire.

11 And Chelub, the brother of Shuhah, was the father of Mehir, who was the father of Eshton.

12 And Eshton was the father of Bethrapha and Paseah and Tehinnah, the father of Ir-nahash. These are the men of Recah.

13 And the sons of Kenaz: Othniel and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath.

14 And Meonothai was the father of Ophrah; and Seraiah was the father of Joab, the father of Ge-harashim; they were expert workmen.

15 And the sons of Caleb, the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the son of Elah: Kenaz.

16 And the sons of Jehallelel: Ziph and Ziphah, Tiria and Asarel.

17 And the sons of Ezrah: Jether and Mered and Epher and Jalon; and these are the sons of Bithiah, the daughter of Pharaoh, the wife of Mered. And she became the mother of Miriam and Shammai and Ishbah, the father of Eshtemoa.

18 And his wife, a woman of the tribe of Judah, became the mother of Jered, the father of Gedor, and Heber, the father of Soco, and Jekuthiel, the father of Zanoah.

19 And the sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite.

20 And the sons of Shimon: Amnon and Rinnah, Ben-hanan and Tilon. And the sons of Ishi: Zoheth; and the son of Zoheth. ...

21 The sons of Shelah, the son of Judah: Er, the father of Lecah, and Laadah, the father of Mareshah, and the families of those who made delicate linen, of the family of Ashbea;

22 And Jokim, and the men of Cozeba, and Joash and Saraph, who were rulers in Moab, and went back to Beth-lehem. And the records are very old.

23 These were the potters, and the people living among planted fields with walls round them; they were there to do the king's work.

24 The sons of Simeon: Nemuel and Jamin, Jarib, Zerah, Shaul;

25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

26 And the sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son.

27 And Shimei had sixteen sons and six daughters, but his brothers had only a small number of children, and their family was not as fertile as the children of Judah.

28 And they were living at Beer-sheba and Moladah and Hazar-shual,

29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

31 And at Beth-marcaboth, and at Hazarsusim, and at Beth-biri, and at Shaaraim. These were their towns till David became king.

32 And their small towns were Etam, Ain, Rimmon, and Tochen and Ashan, five towns;

33 And all the small places round these towns, as far as Baalath-beer, the high place of the South. These were their living-places, and they have lists of their generations.

34 And Meshobab and Jamlech and Joshah, the son of Amaziah,

35 And Joel and Jehu, the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

36 And Elioenai and Jaakobah and Jeshohaiah and Asaiah and Adiel and Jesimiel and Benaiah,

37 And Ziza, the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;

38 These, whose names are given, were chiefs in their families, and their families became very great in number.

39 And they went to the opening into Gedor, as far as the east side of the valley, in search of grass-land for their flocks.

40 And they came to some good fertile grass-land, in a wide quiet country of peace-loving people; for the people who were living there before were of the offspring of Ham.

41 And these whose names are given came in the days of Hezekiah, king of Judah, and made an attack on the Meunim who were living there, and put an end to them to this day, and took their place, because there was grass there for their flocks.

42 And some of them, five hundred of the sons of Simeon, went to the hill-country of Seir, with Pelatiah and Neariah and Rephaiah and Uzziel, the sons of Ishi, at their head.

43 And they put to death the rest of the Amalekites who had got away safely, and made it their living-place to this day.