Jó 25

1 Binh-đát, người Su-a, đáp:

2 Ngài cầm quyền thống trị, và đáng kính sợ,Thiết lập hòa bình trên trời cao.

3 Đội quân Ngài, nào ai đếm được?Nào ai thoát khỏi ánh sáng Ngài?

4 Thế thì người phàm làm sao được Đức Chúa Trời kể là công chính?Con người sinh ra từ người nữ làm sao được Ngài kể là trong sạch?

5 Nếu ngay cả mặt trăng cũng không sáng đủ,Các ngôi sao cũng không tinh đủ dưới mắt Ngài,

6 Huống chi người phàm, loài dòi bọ,Và con cái người, chỉ là giống côn trùng?