Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy.

Tiago 2:26

vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn,

Tiago 1:3

Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."

Marcos 9:23

Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong của anh chị em.

Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương,

Efésios 3:16,17

Hãy chú tâm, hướng về Đức Giê-su là Đấng Tác Giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.

Hebreus 12:2

Bởi đức tin, chính Sa-ra dù hiếm muộn và tuổi đã quá cao vẫn nhận được năng lực thụ thai vì bà cho rằng Đấng đã hứa cũng giữ đúng lời hứa.

Hebreus 11:11

Nhưng nếu chúng ta thất tín,Ngài vẫn thành tínVì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình.

2 Timóteo 2:13

Nhưng "người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,"Nếu lui bước đi thìLinh hồn ta chẳng vui về người.

Hebreus 10:38

vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.

1 João 5:4

Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!

João 6:35

Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin.

2 Timóteo 4:7

Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.

Romanos 10:10

Vì trong Phúc Âm ấy sự công chính của Đức Chúa Trời được tỏ ra từ đức tin đến đức tin như Kinh Thánh chép: "Này, người công chính sẽ sống bởi đức tin."

Romanos 1:17

Tôi đã chọn con đường trung tín,Tôi đã đặt trước mặt tôi các phán quyết của Ngài.

Salmos 119:30

Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính; hãy trau dồi đức tin, lòng yêu thương, tính kiên nhẫn và nhu mì.

1 Timóteo 6:11

Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.

Marcos 11:24

Ai tin Con thì được sự sống vĩnh phúc; ai không chịu vâng phục Con thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn còn trên người đó!"

João 3:36

Ngài có thể giết tôi, tôi không còn hy vọng gì nữa,Dù vậy, tôi vẫn bênh vực nếp sống tôi trước mặt Ngài.

Jó 13:15

không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.

Hebreus 11:6

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy.

2 Coríntios 5:7

Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta không xem thấy.

Hebreus 11:1

Luôn luôn lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác;

Efésios 6:16

Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,

cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.

Efésios 2:8,9

Đức Giê-su bảo Ma-thê: "Ta đã chẳng bảo con rằng nếu có lòng tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?"

João 11:40

Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!

Romanos 15:13

Đức Giê-su bảo: "Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.

Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết, con tin điều ấy không?"

João 11:25,26

Về phần chúng ta, nhờ Thánh Linh, bởi đức tin chúng ta mong đợi sự công chính mà chúng ta vẫn hy vọng.

Gálatas 5:5

Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!"

Lucas 1:37

6 Hãy vui mừng về việc này, mặc dù hiện nay anh chị em phải đau buồn vì bị thử thách nhiều bề trong ít lâu.

7 Mục đích là để chứng tỏ đức tin anh chị em quý hơn vàng, là vật có thể bị hủy diệt được thử trong lửa, để nhờ đó anh chị em được ngợi khen, vinh quang và tôn trọng khi Chúa Cứu Thế Giê-su hiện đến.

8 Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ,

9 vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.

1 Pedro 1:6-9

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

Gálatas 2:20

Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.

João 3:16

vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.

1 Pedro 1:9

Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.

Romanos 10:17

Nhờ vậy, thưa anh chị em, tuy gặp phải mọi gian lao, hoạn nạn chúng tôi được khích lệ vì đức tin của anh chị em.

1 Tessalonicenses 3:7

Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được."

Mateus 21:22

Vì thế, đức tin anh chị em không xây dựng trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 2:5

Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Marcos 11:22

Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

Tiago 1:6

Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ.

1 Coríntios 16:13

5 Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách.

6 Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

7 Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa;

8 đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình.

Tiago 1:5-8

Ngài trả lời: "Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được.

Mateus 17:20

Dù tôi được ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi huyền nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi vẫn không là gì cả.

1 Coríntios 13:2

Anh chị em yêu kính Ngài, mặc dù không thấy Ngài, anh chị em tin Ngài dù hiện tại không thấy Ngài, nên anh chị em được tràn đầy niềm vui khôn tả và vinh quang rực rỡ,

vì anh chị em nhận được mục đích đức tin là sự cứu rỗi linh hồn anh chị em.

1 Pedro 1:8,9

nhưng chỉ tin vào Đấng xưng công chính kẻ vô đạo thì đức tin của người ấy được kể là công chính.

Romanos 4:5

Ngài bảo: "Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh." Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.

Marcos 10:52

Ngài sờ mắt họ và phán: "Hãy sáng mắt như các con đã tin."

Mateus 9:29

Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm trên giường. Thấy đức tin những người ấy, Đức Giê-su bảo người bệnh: "Con ơi, hãy yên tâm, tội lỗi con đã được tha."

Mateus 9:2

Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.

Romanos 14:23

Trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến công việc anh chị em làm do đức tin, lao khổ anh chị em chịu vì tình yêu thương và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

1 Tessalonicenses 1:3

Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian.

1 Pedro 5:9

Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Vì anh chị em tất cả đều đã chịu phép báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu Thế.

Gálatas 3:26,27

Đức Giê-su bảo người: "Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn." Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành.

Mateus 15:28

Đức Giê-su trả lời: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả khô như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và ném xuống biển thì cũng sẽ được.

Mateus 21:21

Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:"Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ.Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy.Nhưng các ngươi không muốn như thế.

Isaías 30:15

Vì vậy, đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 5:1

trong niềm hy vọng sống vĩnh phúc mà Đức Chúa Trời, Đấng không hề nói dối, đã hứa từ trước khi có thời gian.

Tito 1:2

Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc:

Romanos 14:1