Oração

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ.

Tiago 4:8

cầu nguyện không ngừng;

1 Tessalonicenses 5:17

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp và ai gõ, cửa sẽ mở.

Mateus 7:7,8

"Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu."

Jeremias 33:3

Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được."

Mateus 21:22

Lạy Đấng nghe lời cầu nguyện,Cả nhân loại sẽ đến cùng Ngài.

Salmos 65:2

Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.Linh hồn tôi khát khao Chúa,Thể xác tôi mong ước NgàiNhư mảnh đất khô khan,Nứt nẻ, không có nước.

Salmos 63:1

Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

1 João 5:14

Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì; anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được; anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu. Anh chị em không được chi vì không cầu xin;

Tiago 4:2

Vì Ngài đã không khinh bỉ, cũng chẳng ghê tởmNỗi đau đớn của người khốn khổ.Ngài cũng không tránh mặt người,Nhưng khi người kêu cầu với Ngài thì Ngài đáp lời.

Salmos 22:24

Tôi yêu mến CHÚAVì Ngài nghe lời cầu xin của tôi.

Suốt đời, tôi cầu khẩn ChúaVì Ngài lắng tai nghe tôi.

Salmos 116:1,2

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:6,7

Không ai cầu khẩn danh Ngài;Không ai thức tỉnh để níu lấy Ngài.Vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôiVà để chúng tôi tiêu tan trong tay tội lỗi của mình.

Isaías 64:7

2 Ngài bảo họ: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:Lạy Cha,Nguyện danh Cha được tôn thánh,Nước Cha được đến!

3 Xin cho chúng con thức ăn đủ sống mỗi ngày!

4 Xin tha tội chúng con,Vì chúng con cũng tha mọi người mắc nợ chúng con!Và xin chớ đem chúng con vào sự cám dỗ."

Lucas 11:2-4

Vì hỡi dân ở Si-ôn, những người ở tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ chẳng khóc lóc nữa. Chắc chắn khi các ngươi kêu, Ngài sẽ ban ơn; khi nghe tiếng ngươi, Ngài sẽ đáp lời.

Isaías 30:19

Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn.

Colossenses 4:2

Trước khi họ gọi, chính Ta đã đáp lời;Khi họ còn đang nói, chính Ta đã nghe.

Isaías 65:24

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, để được thương xót và tìm được ân sủng khả dĩ giúp đỡ chúng ta kịp thời.

Hebreus 4:16

Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.

Tiago 5:16

Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài.Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài.Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.Sê-la

Salmos 62:8

5 Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách.

6 Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

7 Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa;

8 đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình.

Tiago 1:5-8

Hãy chỗi dậy, kêu cầu trong đêm tối,Vào mỗi đầu canh!Hãy trút đổ lòng ngươi ra như nước,Trước sự hiện diện của Chúa!Hãy giơ tay lên cầu khẩn NgàiVì sự sống của con cái ngươi!Chúng ngất đi vì đóiỞ mọi góc đường.

Lamentações 2:19

Nếu các con cứ ở trong Ta và các lời của Ta vẫn ở trong các con, hãy cầu xin điều gì mình ước muốn thì sẽ được.

João 15:7

Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe.

Atos 16:25

Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.

Salmos 37:7

Buổi sáng, trưa và chiềuTôi than thở và rên xiết;Ngài sẽ nghe tiếng tôi.

Salmos 55:17

Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ."

Mateus 18:20

Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:19

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Mateus 7:7

Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

Tiago 1:6

5 Sóng tử thần vây lượn chung quanh,Thác diệt vong cuộn xoay chực sẵn,

6 Dây Âm phủ vương vấn bao quanh,Bẫy tử thần đón chờ con sập.

7 Phút gian nguy con kêu cầu CHÚA,Kêu xin Ngài là Đức Chúa Trời của con,Từ đền thánh Ngài nghe tiếng con,Ngài lắng tai nghe tiếng con kêu cứu.

2 Samuel 22:5-7

Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa;Hết lòng tìm kiếm Ngài.

Salmos 119:2

Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con.

João 14:13

Cho đến bây giờ, các con chưa hề nhân danh Ta cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được để các con hưởng trọn niềm vui.

João 16:24

Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con.

Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho.

João 14:13,14

Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Efésios 3:20

"Khi các con cầu nguyện, đừng như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong hội đường hay nơi quảng trường cho người ta thấy. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đầy đủ phần thưởng của mình rồi.

Mateus 6:5

Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.

Salmos 119:10

Nếu tôi giữ điều ác trong lòng,Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi.

Salmos 66:18

Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.

Marcos 11:24

Ta cũng bảo các con: "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở ra cho các con.

Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở.

Lucas 11:9,10

Và bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì nhận được điều ấy vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm điều đẹp lòng Ngài.

1 João 3:22

Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời

và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được.

Romanos 4:20,21

Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta; vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được.

Đấng xét thấu lòng dạ con người biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Ngài cầu nguyện thay cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời.

Romanos 8:26,27

Trong cảnh hiểm nghèo, tôi cầu khẩn CHÚA.Tôi kêu cứu Đức Chúa Trời của tôi.Từ đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi,Và tiếng kêu nài của tôi trước mặt Ngài thấu đến tai Ngài.

Salmos 18:6

Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

Jeremias 29:12

Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình;

Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.

Lucas 6:27,28

Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

Jeremias 29:13

Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

1 João 5:15

Nếu tôi giữ điều ác trong lòng,Ắt Chúa đã chẳng nghe tôi.

Thật vậy, Đức Chúa Trời đã nghe,Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi.

Salmos 66:18,19

Nếu các con là người gian ác còn biết cho con cái mình quà tốt, huống chi Cha các con ở trên trời lại không ban điều tốt hơn cho những người cầu xin Ngài sao?

Mateus 7:11

Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa;

Tiago 1:6,7

Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì,

nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh."

Lucas 22:31,32

Chúng ta khá xét và thử đường lối mình,Và trở về cùng CHÚA!

Chúng ta khá giơ cả lòng và tay lênHướng về Đức Chúa Trời trên trời cao!

Lamentações 3:40,41

Miệng tôi kêu cầu NgàiVà lưỡi tôi tôn cao Ngài.

Salmos 66:17

không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin Ngài hiện hữu và tưởng thưởng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.

Hebreus 11:6

Đi thêm vài bước, Ngài quỳ gối sấp mặt cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha."

Mateus 26:39

Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm.

Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin.

Mateus 6:7,8

9 Các con hãy cầu nguyện như thế này:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời,Danh Cha được tôn thánh,

10 Nước Cha được đến,Ý Cha được nên,Ở đất như ở trời.

11 Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

12 Xin tha tội cho chúng con,Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.

13 Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗNhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

Mateus 6:9-13

CHÚA, Đấng ThánhVà Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên phán thế này:Ngươi sẽ chất vấn TaVề tương lai của con dân Ta chăng?Ngươi sẽ truyền lệnh cho Ta về công việc của tay Ta sao?

Isaías 45:11

Không phải các con đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các con và sai phái các con, để các con ra đi đạt nhiều thành quả và bông trái của các con tồn tại mãi. Như vậy, bất kỳ điều gì các con nhân danh Ta mà cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con.

João 15:16

Người nào ngoảnh tai không nghe theo Kinh Luật,Lời cầu nguyện của người ấy cũng là sự gớm ghiếc.

Provérbios 28:9

CHÚA phán:"Dù vậy, ngay giờ này,Các con hãy dốc lòng trở về cùng Ta,Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và đấm ngực kêu van.

Joel 2:12

Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu Ta.Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.

Salmos 50:15

Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm.

Mateus 6:7

Vậy, ta muốn người nam khắp nơi đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, không giận dữ, không cãi cọ.

1 Timóteo 2:8

Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ.

Efésios 6:18

CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.

Salmos 145:18

Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà và Ma-ri là mẹ Đức Giê-su và các em trai Ngài.

Atos 1:14

Hãy vui mừng trong niềm hy vọng; kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện,

Romanos 12:12

Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của những kẻ khốn cùngVà không khinh thường lời nài xin của họ.

Salmos 102:17

Dù vậy khi nghe tiếng kêu van,Ngài chú tâm đến sự khốn khổ của họ.

Vì cớ họ Ngài nhớ lại giao ước mình;Vì tình yêu thương dồi dào, Ngài thương xót họ.

Salmos 106:44,45

Thật, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, điều gì các con mở ở dưới đất, thì sẽ mở ở trên trời.

Mateus 18:18

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Filipenses 4:6

16 Hãy vui mừng mãi mãi;

17 cầu nguyện không ngừng;

18 trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi.

Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.

2 Coríntios 12:8,9

Hãy biết rằng CHÚA đã để riêng cho mình người kính sợ Ngài.CHÚA sẽ nghe khi ta kêu cầu Ngài.

Salmos 4:3

Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.

Mateus 6:6

Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn."

Mateus 17:21

Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

1 João 5:14,15

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng mỏi mệt.

2 Ngài nói: "Trong thành phố kia, có một thẩm phán không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng chẳng kiêng nể loài người.

3 Ở đó cũng có một bà góa cứ đến nài nỉ với ông: ‘Xin ngài xét xử công minh cho tôi đối lại kẻ chống nghịch tôi!’

4 Thẩm phán từ khước đã lâu. Sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng nể loài người,

5 nhưng vì mụ góa này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho mụ, kẻo mụ cứ trở lại mãi, thì rốt cuộc ta cũng bị bực mình!’"

6 Chúa bảo: "Các con hãy nghe lời thẩm phán bất lương ấy nói!

7 Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những kẻ được Ngài chọn, là những kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà Ngài còn trì hoãn hay sao?

8 Ta bảo các con: Ngài sẽ nhanh chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin như thế trên mặt đất không?"

Lucas 18:1-8

Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi,Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi.

Salmos 5:3

Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.

Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm.

Mateus 6:6,7

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy có một tâm trí sáng suốt và tự chủ để cầu nguyện.

1 Pedro 4:7

Do đó, Ngài có thể cứu rỗi hoàn toàn những người nhờ Ngài mà đến với Đức Chúa Trời vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

Hebreus 7:25

Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được,Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.

Isaías 55:6