Versículos do Dia

12 Tai để nghe, mắt để thấy;CHÚA tạo nên cả hai.

30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: "Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?"

31 Thái giám đáp: "Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?" Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình.

Bíblias

são mais de 150 bíblias disponíveis