Versículos Diários

Chân tôi đứng vững trên đất bằng,Tôi sẽ ca tụng CHÚA trong các hội chúng.

Salmos 26:12

Thưa anh chị em, thế thì vấn đề là gì? Khi anh chị em họp lại với nhau, người thì có thánh ca, người có lời dạy dỗ, người có lời mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ. Hãy làm mọi sự để xây dựng.

1 Coríntios 14:26

Bíblias são mais de 150 bíblias disponíveis