Jó 28

1 Bạc tất nhiên phải có mỏ,Vàng phải có lò luyện.

2 Sắt đào lên từ lòng đất,Quặng nấu chảy ra đồng.

3 Công nhân hầm mỏ rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,Đào cuốc đến tận hang cùng ngõ hẻm,Tìm quặng trong bóng tối âm u.

4 Họ khai thông đường hầm cách xa nơi người ở,Họ bị quên lãng vì không ai đặt chân tới đó,Họ buộc mình lủng lẳng vào sợi dây, làm việc nơi hoang vắng.

5 Hoa màu mọc lên từ đất,Nhưng lòng đất dường như bị lửa xáo trộn.

6 Lẫn trong đá có ngọc lam xanh biếc,Lóng lánh những chấm vàng.

7 Con đường này, chim săn mồi không hề biết,Mắt chim ưng cũng chẳng thấy,

8 Thú rừng chưa hề giẫm chân lên,Sư tử cũng chẳng đi ngang qua.

9 Con người đập vỡ đá lửa,Đào sập chân núi.

10 Khi họ đục đá mở đường hầm,Mắt họ xem xét mọi vật quý.

11 Họ xây đập ngăn sông tận nguồn,Để phơi ra ánh sáng những vật giấu kín.

12 Nhưng tìm đâu ra khôn ngoan?Đâu là nguồn của thông sáng?

13 Người phàm không biết đường dẫn đến khôn ngoan,Không thể tìm được khôn ngoan trên trần gian.

14 Vực sâu nói: "Nó không có trong tôi,"Biển cả nói: "Nó không ở cùng tôi."

15 Không thể trao vàng khối đổi lấy nó,Cũng không cân bạc mua được nó.

16 Không thể đánh giá nó bằng vàng Ô-phia,Mã não quý hoặc ngọc lam xanh biếc.

17 Vàng hoặc pha lê cũng không so được với nó,Dụng cụ bằng vàng ròng cũng không đổi được nó.

18 San hô và thủy tinh chẳng đáng nói đến,Khôn ngoan quý giá hơn hồng ngọc.

19 Hoàng ngọc xứ Ê-thi-ô-bi không sánh được với nó,Cũng không thể đánh giá nó bằng vàng ròng.

20 Vậy, khôn ngoan đến từ đâu?Đâu là nguồn của thông sáng?

21 Khôn ngoan giấu kín khỏi mắt kẻ sống,Ngay cả chim trời cũng không thấy.

22 Cõi diệt vong và sự chết nói:"Tai chúng tôi có nghe đồn về nó."

23 Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết đường dẫn đến khôn ngoan,Chỉ mình Ngài biết nơi nào tìm được nó,

24 Vì Ngài nhìn thấy tận chân trời góc biển,Và nhìn thấy mọi sự dưới bầu trời.

25 Khi Ngài ban sức mạnh cho gió,Đo lường mức độ nước,

26 Khi Ngài ấn định luật cho mưa,Vạch đường cho sấm sét,

27 Bấy giờ Ngài nhìn thấy khôn ngoan, và công bố ra,Ngài khảo sát và lập nó vững vàng.

28 Ngài phán với loài người:"Kính sợ Chúa, chính đó là khôn ngoan,Lìa bỏ điều ác, chính đó là thông sáng."