A Fé vem pelo Ouvir

Ngài bảo họ: "Hãy đi khắp thế giới, truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.

Marcos 16:15

12 Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài.

13 Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.

14 Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu cùng Đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe khi không có người truyền giảng?

15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:"Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!"

16 Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: "Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?"

17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.

Romanos 10:12-17

14 Lời tiên tri I-sa nói về họ đã được ứng nghiệm:‘Các ngươi cứ nghe nhưng không hiểu,Cứ nhìn nhưng không thấy.

15 Vì lòng dân này đã chai lì,Tai đã nặng,Mắt nhắm kín,Nếu không, mắt họ đã thấyTai đã ngheVà tâm trí họ hiểu rõ,Để quay trở lại và Ta sẽ chữa lành cho.’"

16 "Nhưng phước cho các con có mắt thấy được, có tai nghe được.

Mateus 13:14-16

Thật vậy, Ta bảo các người: Giờ sắp điểm, mà thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người chết sẽ được nghe tiếng gọi của Con Đức Chúa Trời và những người nào nghe sẽ được sống.

João 5:25

Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta,Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống.Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi,Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít.

Isaías 55:3

Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý tức là Phúc Âm đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin, anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa.

Đức Thánh Linh là Đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài.

Efésios 1:13,14

Ngài gọi đám dân đông đến bảo: "Hãy nghe và hiểu:

Mateus 15:10

Ngài phán: "Hãy đi và nói với dân này rằng:‘Nghe thì cứ nghe, nhưng không hiểu;Nhìn thì cứ nhìn nhưng không nhận biết.’

Hãy làm cho lòng dân này chai lì,Tai nặng,Mắt nhắm,E rằng mắt chúng nó thấy được,Tai chúng nó nghe được,Lòng chúng nó hiểu đượcVà quay trở lại rồi được chữa lành."

Isaías 6:9,10

Nhưng Ngài đáp: "Những người nghe lời Đức Chúa Trời và vâng giữ còn có phước hơn!"

Lucas 11:28

Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe."

Marcos 4:23

Thật vậy, Ta bảo các người, ai nghe theo lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta sẽ được sự sống vĩnh phúc, và khỏi phải bị đoán phạt, nhưng vượt khỏi sự chết để đến sự sống.

João 5:24

Tôi chỉ muốn anh chị em cho biết một điều này: Anh chị em đã nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi các việc tuân giữ Kinh Luật hay do nghe và tin?

Gálatas 3:2

Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi để Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi truyền giảng sứ điệp về sự huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế, chính vì đó mà tôi bị xiềng xích.

Colossenses 4:3

44 Không một ai có thể đến với Ta nếu không được Cha là Đấng đã sai Ta đem đến và Ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng!

45 Kinh Tiên Tri chép: ‘Mọi người sẽ được Đức Chúa Trời chỉ dạy.’ Người nào lắng nghe Cha và học theo thì đến với Ta.

46 Không ai thấy được Cha, ngoài Đấng ở cùng Đức Chúa Trời, chính Đấng ấy đã thấy Cha.

47 Thật vậy, Ta bảo các người: Người nào tin thì được sự sống vĩnh phúc.

João 6:44-47