A Última Palavra vem do Senhor

Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất.

Đáng lẽ anh chị em nói rằng: "Nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ làm việc này việc kia!"

Tiago 4:14,15

Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi."

Mateus 24:35

CHÚA làm tất cả những gì đẹp lòng Ngài,Ngài làm những việc ở trên trời, dưới đất,Trên biển và trong tất cả vực sâu.

Salmos 135:6

Nầy, điều ấy đang đến, nó sẽ xảy ra. Đó là ngày mà Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.

Ezequiel 39:8

CHÚA đáp lời Môi-se: "Quyền năng Ta có bị giới hạn không? Con sẽ thấy lời Ta có được ứng nghiệm hay không."

Números 11:23

Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.

Colossenses 1:17

Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,Ngài đâu phải con loài người để đổi ý.Có bao giờ Ngài nói mà không làm?Hay hứa mà không thực hiện?

Números 23:19

Này, lời đã ra từ miệng Ta,Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,Nhưng sẽ làm điều Ta đã địnhVà hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.

Isaías 55:11

Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng,Ý định Ngài không ai cản trở được.

Jó 42:2

Kế hoạch đến từ lòng người,Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.

Provérbios 16:1

CHÚA đã tạo dựng nên muôn vật vì mục đích của nó;Ngay cả những kẻ ác dành cho ngày tai họa.

Provérbios 16:4

"Này, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Có việc chi khó quá cho Ta chăng?"

Jeremias 32:27