Agradecimento pela Vida

Trong mọi việc, hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.

Efésios 5:20

Con đã xuống tận nền các núi,Đến nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn.Thế mà, ôi lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của con,Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hố thẳm!

Khi con sắp ngất đi,Con nhớ đến CHÚA,Và lời cầu nguyện con lên thấu đến Ngài,Tận trong đền thánh Ngài.

Jonas 2:6,7

Lạy CHÚA, tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ngài.Tôi sẽ kể lại mọi việc diệu kỳ Ngài đã làm.

Tôi sẽ hân hoan và vui vẻ trong Ngài,Tôi sẽ ca ngợi danh Ngài, lạy Đấng Chí Cao.

Salmos 9:1,2

Ha-lê-lu-gia!Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA.

Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi CHÚA;Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu.

Salmos 146:1,2

7 Lạy Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Ngài quý báu biết bao!Nhân loại trú ẩn dưới bóng cánh Ngài.

8 Trong sự sung mãn của nhà Chúa họ dự yến tiệc,Ngài cho họ uống nước từ dòng sông vui thỏa.

9 Vì nguồn sự sống ở nơi Ngài,Nhờ ánh sáng Ngài chúng tôi thấy ánh sáng.

Salmos 36:7-9

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tặng phẩm không sao tả xiết của Ngài.

2 Coríntios 9:15

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế.

Efésios 1:3

Khi đã ăn uống no nê thỏa thích, anh chị em phải ca ngợi CHÚA vì Ngài đã ban xứ tốt đẹp cho anh chị em.

Deuteronômio 8:10

Chúa binh vực duyên cớ tôi.Ngài cứu mạng sống tôi.

Lamentações 3:58

Hỡi mọi loài sinh vật hãy ca ngợi CHÚA.Ha-lê-lu-gia!

Salmos 150:6

Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA;Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi.

Nguyện sự suy tư của tôi đẹp lòng NgàiVì tôi vui mừng trong CHÚA.

Salmos 104:33,34

Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời.Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.

Salmos 100:3,4

1 Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài,Vì Ngài đã kéo tôi lên.Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi.

2 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.

3 Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn tôi lên khỏi Âm Phủ.Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.

Salmos 30:1-3

13 Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

14 Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,Linh hồn tôi biết rõ lắm.

15 Xương cốt tôi không giấu được ChúaKhi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.

16 Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;Tất cả các ngày định cho tôiĐã được ghi vào sổ của ChúaTrước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.

Salmos 139:13-16

12 và hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng.

13 Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài.

14 Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội.

15 Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật.

16 Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc thẩm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài.

17 Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài.

Colossenses 1:12-17