Ajuda ao Próximo

Chúng ta là người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; chớ nên chỉ làm hài lòng mình.

Romanos 15:1

"Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con.

João 15:12

35 Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta.

36 Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta.’

37 Bấy giờ những người công chính thưa: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống?

38 Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho?

39 Hay có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng?’

40 Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’

Mateus 25:35-40

Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa.

Filipenses 2:4

Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình.

João 15:13

35 Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.’"

36 Nói xong, Phao-lô quỳ gối cầu nguyện với tất cả các trưởng lão.

37 Tất cả đều khóc lóc, ôm Phao-lô mà hôn.

38 Điều làm họ buồn thảm nhất là câu ông nói họ sẽ chẳng bao giờ thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.

Atos 20:35-38

Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mức ấy."

Lucas 6:38

14 Thưa anh chị em, nếu có ai bảo mình có đức tin nhưng không hành động thì có ích gì không? Đức tin ấy cứu người đó được không?

15 Nếu gặp anh chị em nào đó thiếu cơm ăn áo mặc,

16 mà có người bảo: "Chúc anh chị bình an! Cứ mặc cho ấm, ăn cho no nhé!" Nhưng không cung ứng cho họ nhu cầu thể xác, thì có ích lợi gì?

17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi.

Tiago 2:14-17

Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời."

Mateus 5:16

Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh chị em sẽ chu toàn luật của Chúa Cứu Thế.

Gálatas 6:2

Ai xin hãy cho; ai muốn mượn gì, đừng từ chối.’"

Mateus 5:42

Trong xứ lúc nào cũng sẽ có người nghèo thiếu. Vì vậy, tôi mới truyền cho anh chị em phải rộng rãi với các anh em nghèo nàn, thiếu thốn trong xứ mình.

Deuteronômio 15:11

Hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách.

Romanos 12:13

Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, nhưng hãy siêng năng tự tay mình làm ăn lương thiện để có thể giúp người túng thiếu.

Efésios 4:28

Đoàn dân hỏi Giăng: "Thế thì chúng tôi phải làm gì đây?"

Giăng đáp: "Ai có hai chiếc áo, hãy chia cho người không có. Ai có thức ăn, hãy san sẻ cho người thiếu ăn."

Lucas 3:10,11

Nếu ai có của cải thế gian thấy anh chị em mình đang túng thiếu nhưng chặt dạ, không giúp đỡ người đó thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?

1 João 3:17

Người nào nhân từ đối với người nghèo là cho CHÚA vay mượn;Ngài sẽ đền đáp cho việc lành của người.

Provérbios 19:17

Hãy bán của cải để làm việc thiện, hãy sắm cho mình những túi tiền không cũ mòn, và kho báu không hao hụt trên trời, là nơi không có kẻ trộm bén mảng và không có mối mọt phá hoại.

Vì tiền của các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó."

Lucas 12:33,34