Aliança com Deus

7 CHÚA thương xót và lựa chọn anh chị em không phải vì anh chị em đông hơn các dân khác, thực ra anh chị em là dân tộc ít người nhất.

8 Nhưng vì CHÚA thương yêu anh chị em và vì giữ lời thề với các tổ tiên mà Ngài dùng tay quyền năng cứu chuộc và đem anh chị em ra khỏi đất nô lệ, khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn, vua Ai-cập.

9 Như vậy, anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em là Đức Chúa Trời độc nhất: Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và tình yêu thương của Ngài đến cả ngàn thế hệ cho người nào kính yêu Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài.

10 Nhưng ai từ bỏ Ngài sẽ bị Ngài báo ứng ngay lập tức bằng cách tiêu diệt người ấy, vì Ngài không trì hoãn nhưng báo ứng ngay lập tức người nào từ khước Ngài.

11 Vì vậy anh chị em phải cẩn thận làm theo các điều răn, quy luật và sắc lệnh tôi truyền lại hôm nay.

12 Nếu anh chị em để ý và cẩn thận làm theo các luật lệ này, CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em sẽ giữ giao ước và tình yêu thương với anh chị em, như Ngài đã thề với các tổ tiên.

Deuteronômio 7:7-12

Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.

Hebreus 9:15

7 Chính Ngài, CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta;Các phán xét của Ngài là cho toàn trái đất.

8 Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi,Và nhớ lời Ngài đã truyền đến ngàn đời;

9 Giao ước mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham,Lời thề mà Ngài đã thề cùng Y-sác;

Salmos 105:7-9

Bây giờ nếu các ngươi vâng phục Ta hoàn toàn và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các nước, các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá của Ta. Mặc dù cả thế gian đều thuộc về Ta,

riêng các ngươi sẽ là vương quốc thầy tế lễ và là dân tộc thánh cho Ta.’ Đó là những lời con phải nói lại cho dân Y-sơ-ra-ên."

Êxodo 19:5,6

Dù núi dời,Dù đồi chuyểnNhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi;Giao ước bình an của Ta cũng không thay."CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.

Isaías 54:10

8 Nhưng Đức Chúa Trời đã hạch tội họ rằng:Chúa phán:"Này, sẽ đến ngày ta lậpVới nhà Y-sơ-ra-ênVà nhà Giu-đaMột giao ước mới.

9 Không theo giao ướcMà ta đã lập với tổ phụ họTrong ngày ta cầm tay họDắt ra khỏi Ai-cập,Vì họ không tiếp tục giữ giao ước Ta,Nên ta bỏ mặc họ.Chúa phán vậy."

10 Vì đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:"Sau những ngày đó, Chúa phán:Ta sẽ ban Kinh Luật Ta trong trí họ,Và sẽ ghi khắc vào lòng họ,Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họVà họ sẽ làm dân Ta.

11 Không ai còn phải dạy cho công dân mình,Cũng không ai bảo anh chị em mình rằng:‘Hãy nhận biết Chúa’ nữa, vì tất cả đều sẽ biết Ta,Từ kẻ nhỏ nhất đến người lớn nhất.

12 Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họVà không còn nhớ đến tội lỗi họ nữa."

Hebreus 8:8-12

Cũng vậy, sau khi ăn Ngài lấy chén và phán: Chén nước này là giao ước mới trong huyết Ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để nhớ đến Ta.

1 Coríntios 11:25

7 Ta lập giao ước này với con và hậu tự con đời này sang đời khác. Giao ước này còn mãi đời đời: Ta làm Đức Chúa Trời của con và của hậu tự con.

8 Ta sẽ cho con và hậu tự con toàn thể đất Ca-na-an mà con đang kiều ngụ làm sản nghiệp vĩnh viễn, Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ."

9 Rồi Đức Chúa Trời nói với Áp-ra-ham: "Con và hậu tự con phải giữ giao ước của Ta đời đời.

10 Giao ước của Ta với con và dòng dõi con là tất cả người nam trong vòng các con phải chịu lễ cắt bì:

11 Da quy đầu của các con phải bị cắt đi, đó là dấu chứng giao ước giữa Ta và con.

Gênesis 17:7-11

Nhưng CHÚA đã dủ lòng nhân của Ngài đối với họ, Ngài thương xót họ, và đoái đến họ, bởi vì giao ước của Ngài đối với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, nên Ngài không diệt họ và không cất họ khỏi trước mặt Ngài cho đến bấy giờ.

2 Reis 13:23

Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.

Hebreus 8:6

Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Ngài đã bảo Áp-ra-ham:‘Nhờ Hậu Tự con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ được phước.’

Khi Đức Chúa Trời dấy Đầy Tớ Ngài lên, Ngài đã sai Người đến với anh em trước hết để ban phước cho anh em, bằng cách khiến cho mỗi người lìa bỏ con đường gian ác."

Atos 3:25,26

CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót; Ngài không từ bỏ hay tận diệt anh chị em, cũng không quên giao ước Ngài đã dùng lời thề lập với tổ tiên anh chị em.

Deuteronômio 4:31

34 Ta sẽ không vi phạm giao ước TaVà không thay đổi lời môi miệng Ta đã phán.

35 Ta đã thề một lần đầy đủ cả, nhân danh sự thánh khiết của Ta,Và không nói dối cùng Đa-vít.

36 Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi mãi;Ngôi người sẽ lâu dài như mặt trời trước mặt Ta;

37 Như mặt trăng được thiết lập đời đời,Như bằng chứng trung tín trên bầu trời.Sê-la

Salmos 89:34-37