Aprender

Nhưng con phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính.

Tito 2:1

Vậy, anh chị em hãy khuyến khích lẫn nhau và xây dựng cho nhau như anh chị em vẫn đang làm.

1 Tessalonicenses 5:11

Ban đêm linh hồn tôi khao khát Ngài,Phải, ban mai, tâm linh tôi tìm kiếm Ngài.Vì khi Ngài đoán xét quả đấtThì dân cư thế giới học sự công chính.

Isaías 26:9

Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi.Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi.Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài.

Salmos 25:5

Về phần các con, sự xức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con và các con không cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài.

1 João 2:27

CHÚA là tốt lành và ngay thẳng,Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi.

Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh.Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài.

Salmos 25:8,9

Người nào yêu sự giáo huấn, yêu tri thức;Ai ghét sự quở trách là kẻ ngu dại.

Provérbios 12:1

Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác.

Atos 20:20

Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh,

dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế."

Mateus 28:19,20

Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài,Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.

Salmos 25:4

Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:16

Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con.

João 14:26

Những gì anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, hãy thực hành đi thì Đức Chúa Trời, là Đấng ban bình an, sẽ ở cùng anh chị em.

Filipenses 4:9

Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn,

vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng."

Mateus 11:29,30

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.

Salmos 32:8

Anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em áp dụng kỷ luật với anh chị em như một người cha áp dụng kỷ luật với con trai mình.

Deuteronômio 8:5

Hỡi con ta, chớ khinh thường sự rèn luyện của CHÚA,Cũng đừng nản lòng vì lời quở trách của Ngài.

Vì CHÚA khiển trách người Ngài thương,Như cha đối với con thân yêu của mình.

Provérbios 3:11,12

Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự hiểu biết;Kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn.

Provérbios 1:7

Xin dạy tôi làm theo ý ChúaVì Ngài là Đức Chúa Trời tôi;Xin thần linh tốt lành của ChúaHướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.

Salmos 143:10

Hằng ngày, dù ở trong Đền Thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế.

Atos 5:42

Đức Giê-su đáp: "Giáo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta đến!

João 7:16

Ta dẫn con trên con đường khôn ngoan,Dắt con trong các lối ngay thẳng.

Provérbios 4:11