Arca de Noé

15 Đức Chúa Trời phán bảo Nô-ê:

16 "Con hãy ra khỏi tàu cùng với vợ, các con trai và các dâu con.

17 Hãy đem ra với con các sinh vật đã ở cùng con, các loài thú vật, chim chóc, súc vật và mọi loài bò sát trên đất để chúng sinh sôi nẩy nở và gia tăng trên đất."

Gênesis 8:15-17

Mọi loài sinh vật trên mặt đất đều bị quét sạch khỏi mặt đất, từ loài người đến thú vật, từ loài bò sát đến loài chim trời. Chúng đều bị quét sạch khỏi mặt đất, chỉ có Nô-ê và những người, những sinh vật ở với ông trong tàu còn sống sót mà thôi.

Gênesis 7:23

Nước rút xuống, cứ tiếp tục rút xuống, trong một trăm năm mươi ngày, nước mới hạ xuống.

Ngày mười bảy tháng bảy, chiếc tàu tấp trên dãy núi A-ra-rát.

Gênesis 8:3,4

6 Sau bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu,

7 ông thả một con quạ ra, nó bay đi lượn lại cho đến khi nước cạn khô trên mặt đất.

8 Ông cũng thả một con bồ câu để xem nước rút khỏi mặt đất chưa.

9 Nhưng bồ câu không tìm được chỗ nào đáp chân xuống, nên quay về với ông trên tàu, vì nước vẫn còn trên khắp mặt đất. Ông đưa tay đón bồ câu đem vào trong tàu với mình.

10 Ông đợi thêm bảy ngày rồi lại thả bồ câu ra khỏi tàu.

11 Đến chiều, bồ câu quay về, mỏ ngậm một chiếc lá ô-liu mới hái; Nô-ê biết rằng nước đã rút khỏi mặt đất.

12 Đợi bảy ngày nữa, ông lại thả bồ câu ra, nhưng lần này bồ câu không quay về với ông nữa.

Gênesis 8:6-12

CHÚA bảo Nô-ê: "Con và cả gia đình con hãy vào tàu vì Ta thấy con công chính trước mặt Ta giữa thế hệ này.

Gênesis 7:1

Nước lụt đến trên mặt đất bốn mươi ngày, nước dâng cao, nâng chiếc tàu lên khỏi mặt đất.

Nước dâng lên rất cao trên đất và chiếc tàu nổi trên mặt nước.

Gênesis 7:17,18

20 là những người thuở xưa không vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kiên nhẫn chờ đợi trong thời của Nô-ê khi chiếc tàu được đóng. Chỉ có một ít người, tám người cả thảy, được cứu qua nước,

21 nước ấy là hình bóng phép báp-tem, để cứu anh chị em ngày hôm nay, không phải để làm sạch sự dơ dáy khỏi thân thể, nhưng là một lời nguyện ước từ lương tâm trong sạch dâng lên Đức Chúa Trời qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-su,

22 là Đấng đã về thiên đàng và hiện đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, với các thiên sứ, các bậc thẩm quyền và năng lực đầu phục Ngài.

1 Pedro 3:20-22

8 Đức Chúa Trời nói với Nô-ê và các con trai đang ở với ông:

9 "Bây giờ, Ta lập giao ước với các con và dòng dõi mai sau của các con,

10 và với mọi loài sinh vật ở với các con, với loài chim, loài súc vật, loài dã thú trên đất, với tất cả các loài vật đã ra khỏi tàu, tức là mọi loài vật trên đất.

11 Ta lập giao ước Ta với các con, mọi loài sinh vật sẽ không bị nước lụt trừ diệt nữa, sẽ chẳng bao giờ có nước lụt tiêu hủy mặt đất nữa."

Gênesis 9:8-11

đực và cái, đều vào tàu, theo như lời Đức Chúa Trời truyền bảo người. Rồi CHÚA đóng cửa tàu lại.

Gênesis 7:16

7 Nô-ê vào tàu cùng vợ, các con trai, và các dâu mình để tránh nước lụt.

8 Các loài vật tinh sạch, loài vật không tinh sạch, loài chim,

9 và mọi loài bò sát trên mặt đất từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến với Nô-ê và vào tàu, đúng như Đức Chúa Trời đã truyền bảo Nô-ê.

10 Đúng bảy ngày sau, nước lụt đến trên đất.

Gênesis 7:7-10

Ngày mồng một tháng giêng năm thứ 601 đời Nô-ê, nước trên đất đã cạn khô, Nô-ê giở mui tàu nhìn xuống và thấy mặt đất đã khô nước.

Gênesis 8:13

37 Như thời Nô-ê thể nào thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy.

38 Vì như những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu.

39 Người ta không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như thế.

40 Lúc đó, hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

41 Hai người đàn bà đang xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

Mateus 24:37-41

Bởi đức tin, Nô-ê được cảnh cáo về những việc chưa thấy và ông thành kính đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình; nhờ đức tin đó, ông kết tội thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính bởi đức tin.

Hebreus 11:7

13 Đức Chúa Trời bảo Nô-ê: "Sự cuối cùng của mọi người đã đến, vì chúng làm cho quả đất đầy dẫy sự hung bạo. Này, Ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa.

14 Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô-phe, chia làm nhiều phòng, trát nhựa cả trong lẫn ngoài.

15 Con hãy đóng tàu như thế này: bề dài 133.20m, bề rộng 22.20m, bề cao 13.32m.

16 Con hãy lợp mái tàu cách thành tàu 0.50m, và một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên.

Gênesis 6:13-16