Bem

Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

Salmos 34:14

Chớ để bị lừa dối."Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt."

1 Coríntios 15:33

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.

Gálatas 5:22,23

Tôi tin chắc rằngTôi sẽ thấy phúc lành của CHÚATrên đất người sống.

Salmos 27:13

Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.

Gálatas 6:10

Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

Efésios 4:32

Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền,

nhưng làm các việc thiện; như thế mới thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa.

1 Timóteo 2:9,10

Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu thương Ngài,Vì hai điều ấy hằng có từ ngàn xưa.

Xin đừng nhớ những lỗi lầm tôi trong thời niên thiếu,Cũng đừng nhớ những vi phạm tôi.Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến tôi theo tình yêu thương Ngài,Vì bản tính tốt lành của Ngài.

Salmos 25:6,7

CHÚA phán như vầy:"Hãy đứng nơi các nẻo đường và quan sát,Hãy dò hỏi về các đường lối xa xưa:‘Đường nào dẫn đến phúc lành?’ Hãy bước đi trên đường ấy,Và tìm sự an nghỉ cho tâm hồn các ngươi."Nhưng chúng đáp: "Chúng tôi không muốn đi con đường đó."

Jeremias 6:16

Không ai thắp đèn rồi đặt trong thùng nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà.

Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời."

Mateus 5:15,16

5 Vì chính lý do nầy, hãy hết sức thêm cho đức tin anh chị em nhân từ, thêm cho nhân từ hiểu biết,

6 thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì tin kính,

7 thêm cho tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương.

2 Pedro 1:5-7

Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Mọi sự đều được phép làm nhưng không phải mọi sự đều xây dựng.

1 Coríntios 10:23

Có ai hại anh chị em nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện đâu?

1 Pedro 3:13

Điều người ta mong muốn nơi một người là lòng trung thành;Thà làm một người nghèo hơn là kẻ dối trá.

Provérbios 19:22

Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót."

Lucas 6:36

Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành.

Tito 2:14

Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính,Công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.

Provérbios 2:9

Đừng để điều ác thắng mình nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Romanos 12:21

Tình yêu thương phải chân thành. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành.

Romanos 12:9

Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe.

Efésios 4:29

Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.

Salmos 37:3

CHÚA nhân từ,Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.

Naum 1:7

CHÚA công chính trong mọi đường lối NgàiVà yêu thương đối với mọi công việc Ngài.

Salmos 145:17

Đức Chúa Trời có thể ban cho anh chị em mọi ân phúc dồi dào để anh chị em luôn luôn được đầy đủ trong mọi sự lại còn dư dả để làm mọi việc lành,

2 Coríntios 9:8