Benção

24 Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươiVà bảo vệ ngươi!

25 Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươiVà làm ơn cho ngươi!

26 Cầu xin CHÚA đoái xem ngươiVà ban bình an cho ngươi!

Números 6:24-26

Sự giải cứu đến từ CHÚA.Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài.Sê la.

Salmos 3:8

Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 34:8

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.

Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.

Salmos 23:1,2

Phước cho những người gìn giữ lời chứng của Chúa;Hết lòng tìm kiếm Ngài.

Salmos 119:2

Phước cho người đói khát sự công chính,Vì sẽ được no đủ.

Mateus 5:6

Lớn lao thay là phúc lành,Ngài dành cho những người kính sợ Ngài,Và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi NgàiTrước mặt con cái loài người.

Salmos 31:19

Hãy giao phó công việc mình cho CHÚAThì kế hoạch con sẽ thành tựu.

Provérbios 16:3

Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh chị em, hãy chúc phước, đừng nguyền rủa.

Romanos 12:14

Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:19

Vì thế, chúng tôi kiêng ăn và tìm cầu Đức Chúa Trời chúng tôi về điều ấy, và Ngài đáp lời khẩn xin của chúng tôi.

Esdras 8:23

Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng cho tâm linh anh chị em.

Filipenses 4:23

Phước lành của CHÚA làm nên giàu có;Ngài cũng không thêm buồn phiền cặp theo.

Provérbios 10:22

Các ngươi chỉ thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời các người và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi,

Êxodo 23:25

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng;Phước cho người tin cậy nơi CHÚA.

Provérbios 16:20

Nếu anh chị em vâng giữ các điều răn, mạng lệnh và luật lệ của CHÚA mà tôi truyền cho anh chị em hôm nay, nếu anh chị em yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đi theo các đường lối Ngài, vâng lời Ngài, anh chị em sẽ được sống và dân số anh chị em sẽ gia tăng. CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ anh chị em sắp vào chiếm hữu.

Deuteronômio 30:16

Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?

Malaquias 3:10

Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.

Lucas 6:45

Phước cho người tin cậy CHÚA,Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình.

Người ấy giống như cây trồng gần nước,Đâm rễ bên dòng sông,Không sợ nắng hạ đến,Lá vẫn xanh tươi,Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo,Không ngừng ra trái.

Jeremias 17:7,8

Nếu anh chị em trung tín vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và cẩn thận làm theo các mạng lệnh tôi truyền cho anh chị em hôm nay, CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ làm cho anh chị em vượt trên các dân tộc khác trên mặt đất.

Deuteronômio 28:1

Đừng lấy ác trả ác hoặc rủa sả trả rủa sả, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì việc này mà anh chị em được kêu gọi, nhân đó anh chị em có thể được hưởng phúc lành.

1 Pedro 3:9

Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’

Mateus 25:21

Phước cho người hòa giải,Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.

Mateus 5:9

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.

Gálatas 5:22,23

Nhưng ta bảo các con là những người đang lắng nghe: Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình;

Chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình, và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình.

Lucas 6:27,28

1 Cầu xin CHÚA đáp lời ngươi trong ngày gian nguy.Xin danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ ngươi.

2 Từ nơi thánh, xin sai ơn giúp đỡ ngươi,Từ Si-ôn, xin ban cho ngươi sự hỗ trợ.

3 Xin Chúa ghi nhớ tất cả những lễ vật ngươi dâng,Và tiếp nhận những tế lễ toàn thiêu ngươi hiến.

4 Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước,Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi.

Salmos 20:1-4

Nguyện xin Chúa Cứu Thế Giê-su ban đầy ân sủng trên tâm linh anh chị em.

Filemom 1:25

CHÚA ban năng lực cho dân Ngài,CHÚA chúc phúc bình an cho dân Ngài.

Salmos 29:11

Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước,Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi.

Salmos 20:4