Bom Ânimo

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Ngài bảo bà: "Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!"

Lucas 8:48

Vào ngày hai mươi ba tháng thứ bảy, vua cho dân chúng trở về nhà, ai nấy đầy lòng vui mừng hân hoan vì CHÚA đã ban điều tốt lành cho Đa-vít, cho Sa-lô-môn và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

2 Crônicas 7:10

vì ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ.Nhưng Ngài liền bảo họ: "Hãy yên tâm, Ta đây, đừng sợ!"

Marcos 6:50

Nếu con nản lòng trong ngày hoạn nạn,Thì sức con thật kém cỏi thay!

Provérbios 24:10

Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi."

João 16:33

Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ.

2 Timóteo 1:7

Vì thế, chúng ta luôn luôn tin tưởng và biết rằng khi nào còn sống trong nhà của thân xác thì chúng ta xa cách Chúa.

2 Coríntios 5:6

Giô-suê bảo họ: "Đừng sợ, đừng nản lòng! Hãy mạnh dạn và can đảm lên! Đây chính là điều CHÚA sẽ làm cho tất cả các quân địch mà các ngươi sắp chiến đấu."

Josué 10:25

Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi.Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi.Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi.Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.

Isaías 41:10

Hỡi tất cả những người trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng, mạnh mẽ.

Salmos 31:24

Tức thì Đức Giê-su bảo: "Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!"

Mateus 14:27

Vậy, xin các ông hãy vui lên đi! Vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng sự việc sẽ xảy ra như lời đã phán cùng tôi.

Atos 27:25

"Hãy mạnh mẽ và can đảm lên, đừng sợ hãi và kinh hoàng vì vua A-si-ri và đám quân của người, bởi vì Đấng ở với chúng ta vĩ đại hơn những kẻ đi với vua ấy;

2 Crônicas 32:7