Compreensão

Trước khi núi non được sinh ra;Trái đất và thế gian được tạo nên;Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời.

Salmos 90:2

"Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu."

Jeremias 33:3

Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: "Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người."

Marcos 9:35

Con không hiểu thể nàoMột bào thai trong bụng mẹ nhận sự sống.Cũng một thể ấy, con không sao hiểu nổi công việc của Đức Chúa Trời,Là Đấng làm nên muôn loài vạn vật.

Eclesiastes 11:5

Người chậm nóng giận có nhiều sáng suốt;Nhưng người hay nóng tính bày tỏ sự điên rồ.

Provérbios 14:29

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.

Salmos 32:8

Ngươi không biết sao?Ngươi chưa nghe sao?CHÚA là Đức Chúa Trời đời đời.Ngài là Đấng sáng tạo các đầu cùng quả đất.Ngài không kiệt sức cũng không mỏi mệt,Và sự hiểu biết của Ngài không thể dò được.

Isaías 40:28

CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi;Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người.

Salmos 145:3

Không còn phân biệt giữa người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng anh chị em tất cả đều là một trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Nếu anh chị em thuộc về Chúa Cứu Thế thì anh chị em là dòng dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.

Gálatas 3:28,29

Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: "Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả."

Mateus 19:26

Lòng người có nhiều kế hoạch,Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.

Provérbios 19:21

Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu.

2 Coríntios 10:3

Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy,

mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Vì chúng tôi không chú tâm vào những sự vật hữu hình, nhưng vào những sự vật vô hình vì sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn sự vật vô hình mới là vĩnh cửu.

2 Coríntios 4:18

Sự khôn ngoan là điều tiên quyết, hãy thu nhận sự khôn ngoan;Hãy tận dụng mọi điều con có để nhận được sáng suốt.

Provérbios 4:7

Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!"

João 3:3

Mọi đường lối của một người đều ngay thẳng trước mắt mình,Nhưng CHÚA xem xét tấm lòng.

Provérbios 21:2

Khốn cho kẻ cãi lại Đấng tạo ra mình.Một chậu sành giữa những đồ sành từ đất?Đất sét có hỏi người thợ nặn nên mình:‘Ông làm gì vậy?’Hoặc: ‘Vật ông làm ra không có cán!’

Isaías 45:9

Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.

Salmos 119:130

Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu thẳm!Sự phán xét của Ngài không ai thấu triệt,Đường lối Ngài không ai dò tìm nổi.

Romanos 11:33

"Vì trời cao hơn đất bao nhiêuThì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Isaías 55:9

Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đấng Cứu Rỗi, Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài hiện nay và cho đến đời đời! A-men.

2 Pedro 3:18

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan và được khải thị để nhận biết Ngài.

Efésios 1:17

Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: "Sự cám dỗ này đến từ Chúa" vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cũng không bị điều ác nào cám dỗ.

Tiago 1:13

Vì một ngàn năm trước mắt ChúaGiống như một ngày hôm trước đã trôi qua,Như một canh trong đêm.

Salmos 90:4