Confiança em Deus

Lạy CHÚA Vạn Quân,Phước thay cho người tin cậy nơi Ngài.

Salmos 84:12

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Provérbios 3:5

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Salmos 56:3

Mọi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết;Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài.

Provérbios 30:5

8 "Ta bảo các con, hễ ai tuyên xưng Ta trước mặt loài người, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời;

9 còn ai chối từ Ta trước mặt loài người sẽ bị chối từ trước các thiên sứ của Đức Chúa Trời.

10 Ai nói phạm đến Con Người sẽ được tha thứ; nhưng ai phạm thượng chống Thánh Linh sẽ không được tha đâu!

Lucas 12:8-10

Tổ phụ chúng tôi đã tin cậy nơi Ngài,Họ đã tin cậy, nên Ngài giải cứu họ.

Salmos 22:4

Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,Tôi tin cậy nơi Ngài.

Salmos 91:2

Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi, tôi ẩn náu nơi Ngài.Xin cứu tôi khỏi mọi kẻ săn đuổi tôi và giải cứu tôi.

Salmos 7:1

4 Vì lời CHÚA là ngay thẳng,Mọi công việc của Ngài đều thành tín.

5 CHÚA yêu công bình và chính trực,Đất đầy dẫy tình yêu thương của Ngài.

6 Các tầng trời do lời CHÚA làm nên,Tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có.

Salmos 33:4-6

CHÚA là vách đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu tôi.Đức Chúa Trời của tôi là núi đá, nơi tôi trú ẩn,Là thuẫn đỡ, là sừng cứu rỗi, là thành trì của tôi.

Salmos 18:2

Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa chiến.Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi.

Salmos 20:7

4 Nhờ Chúa Cứu Thế chúng tôi tin tưởng như vậy trước mặt Đức Chúa Trời.

5 Không phải tự chúng tôi có khả năng để người ta thừa nhận rằng một việc gì như thế do chúng tôi mà ra, trái lại khả năng của chúng tôi do Đức Chúa Trời ban.

6 Đấng đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết nhưng giao ước Thánh Linh. Vì chữ viết thì giết chết nhưng Thánh Linh ban sự sống.

2 Coríntios 3:4-6

Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn,Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời.

Salmos 125:1

6 Cũng như Áp-ra-ham đã tin Đức Chúa Trời nên Ngài kể ông là công chính.

7 Vậy anh chị em nên biết rằng: Những ai có đức tin, những người ấy là con cái Áp-ra-ham.

8 Kinh Thánh đã thấy trước rằng: Đức Chúa Trời sẽ tuyên xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham Phúc Âm này: Nhờ ngươi muôn dân sẽ được phước.

9 Vì thế những ai tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin.

Gálatas 3:6-9

Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài.Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài.

Salmos 13:5

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Người nào có tâm trí kiên định,Ngài ban cho sự bình an hoàn toànVì người tin cậy nơi Ngài.

Isaías 26:3

Ngài có thể giết tôi, tôi không còn hy vọng gì nữa,Dù vậy, tôi vẫn bênh vực nếp sống tôi trước mặt Ngài.

Jó 13:15

Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.

Salmos 9:10

CHÚA nhân từ,Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.

Naum 1:7

Ai trong vòng các ngươi kính sợ CHÚA,Nghe theo tiếng của tôi tớ Ngài?Dù bước đi trong tối tămVà không có ánh sángNhưng tin cậy nơi danh CHÚAVà nương cậy nơi Đức Chúa Trời mình?

Isaías 50:10

Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.

Salmos 112:7

Chính vì điều này mà chúng ta lao khổ và chiến đấu, vì chúng ta hy vọng vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cứu Rỗi của toàn thể nhân loại, nhất là các tín hữu.

1 Timóteo 4:10

Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài.Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài.Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.Sê-la

Salmos 62:8

Hãy tin cậy nơi CHÚA đời đời,Vì trong Chúa, chính CHÚA là vầng đá muôn đời.

Isaías 26:4

Trong ngày gian truân, tôi cầu khẩn NgàiVì Ngài đáp lời tôi.

Salmos 86:7

Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi.Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi.Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.

Isaías 12:2

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy loài người.

Salmos 118:8

Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn,Nhưng người tin cậy CHÚAĐược tình yêu thương bao phủ họ.

Salmos 32:10

Lạy Đức Chúa Trời, đường lối Ngài trọn vẹn;Lời CHÚA hứa đáng tin cậy hoàn toàn.Ngài là thuẫn khiên che chởMọi người ẩn náu bên Ngài.

2 Samuel 22:31

"Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa.

João 14:1

Hãy giao phó đường lối mình cho CHÚA,Và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu.

Salmos 37:5

Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi;Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu.

Salmos 71:5