Consolador

Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

Mateus 5:4

Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con.

João 14:26

Trong lúc hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA,CHÚA đáp lời tôi và cho tôi được thung dung.

Salmos 118:5

Họ sẽ không còn đói khát nữa,Cũng chẳng còn bị mặt trờiVà hơi nóng nung đốt nữa.

Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họĐến các suối nước sự sống.Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ nơi mắt họ."

Apocalipse 7:16,17

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm an ủi.

Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.

2 Coríntios 1:3,4

Như sự đau đớn của Chúa Cứu Thế tràn ngập trong đời sống chúng ta thể nào thì nhờ Chúa Cứu Thế niềm an ủi của chúng ta cũng dồi dào thể ấy.

2 Coríntios 1:5

Nhưng Ta bảo các con sự thật này: Ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu Ta không đi thì Đấng Phù Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến cùng các con.

João 16:7

Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.

João 14:18

Khi Đấng Phù Hộ đến, Đấng mà Ta bởi Cha sẽ sai đến với các con, Ngài là Thần Chân Lý xuất phát từ Cha; chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.

João 15:26

Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời.

João 14:16

Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.

Salmos 94:19

Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn kiên nhẫn và an ủi làm cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Chúa Cứu Thế Giê-su

Romanos 15:5

"Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi.Ngươi là ai mà sợ loài người hay chết?Hay sợ con cái loài người được sinh ra như cỏ?

Isaías 51:12