Cura

"Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân Ta rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Ta có thấy nước mắt ngươi. Quả thật, Ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA được.

2 Reis 20:5

Thấy vậy, Ngài bảo: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ!" Khi họ đang đi, thì được sạch bệnh phung.

Lucas 17:14

"Ta sẽ phục hồi sức khỏe, chữa lành cho thành; Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, và ban cho chúng thái bình thịnh vượng.

Jeremias 33:6

10 Đức Giê-su đang dạy dỗ trong một hội đường vào ngày Sa-bát.

11 Kìa, có một người đàn bà vì bị quỷ ám sinh bệnh đã mười tám năm, lưng còng xuống không thể đứng thẳng lên được.

12 Thấy bà, Đức Giê-su gọi tới bảo: "Bà ơi, bà đã được giải thoát khỏi bệnh tật rồi!"

13 Được Ngài đặt tay, bà lập tức đứng thẳng lên và ca ngợi Đức Chúa Trời.

14 Nổi giận vì thấy Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, viên quản lý hội đường bảo đoàn dân: "Đã có sáu ngày để làm việc trong tuần lễ. Vậy anh em hãy đến chữa bệnh vào những ngày ấy, chứ đừng chữa bệnh vào ngày Sa-bát."

15 Chúa đáp: "Các người đạo đức giả! Vào ngày Sa-bát, không phải tất cả các người đều thả bò lừa khỏi chuồng và dẫn chúng đi uống nước sao?

16 Thế mà bà này là một con gái của Áp-ra-ham đã bị Sa-tan trói buộc suốt mười tám năm, lại không cần được giải phóng khỏi xiềng xích nó vào ngày Sa-bát sao?"

17 Nghe Ngài giải đáp, tất cả bọn chống đối Ngài hổ thẹn, còn toàn thể dân chúng đều mừng rỡ về mọi việc vinh quang Ngài thực hiện.

Lucas 13:10-17

Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến, để họ nhân danh Chúa xức dầu rồi cầu nguyện cho mình.

Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh; Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha.

Tiago 5:14,15

Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.

Tiago 5:16

lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng.

2 Crônicas 7:14

CHÚA phán:"Dù chúng gọi ngươi là: ‘Si-ôn bị ruồng bỏ,Không ai đoái hoài đến nó,’Ta sẽ khiến cho vết thương ngươi kéo da non,Ta sẽ chữa lành thương tích ngươi."

Jeremias 30:17

Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta,Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an,Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.

Isaías 53:5

Hãy làm đường cho bằng phẳng để anh chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã mà còn được chữa lành nữa.

Hebreus 12:13

Ngài bảo bà: "Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khoẻ mạnh hết đau yếu."

Marcos 5:34

Phê-rơ bảo: "Anh Ê-nê! Chúa Cứu Thế Giê-su chữa lành cho anh! Anh hãy đứng dậy, dọn giường đi!" Lập tức, Ê-nê đứng dậy.

Atos 9:34

Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.

Isaías 40:29

Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.

Salmos 30:2

Các ngươi chỉ thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời các người và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi,

Êxodo 23:25

Người công chính gặp nhiều hoạn nạn,Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.

Salmos 34:19

Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng taVà gánh những đau khổ của chúng ta.Nhưng chúng ta lại tưởngNgười bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở.

Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta,Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an,Vết thương người mang để chúng ta được chữa lành.

Isaías 53:4,5

"Lạy CHÚA, xin Ngài chữa lành con, cho con được chữa lành!Xin Ngài giải cứu con, cho con được giải cứu!Vì Ngài là Đấng con ca ngợi.

Jeremias 17:14

Nhưng các con, những người tôn kính danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên với sức chữa lành trong tia sáng nó. Và các con sẽ đi ra, nhảy nhót như bò tơ được thả khỏi chuồng.

Malaquias 4:2

Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng.

Mateus 4:23

Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho họ;Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu.

Salmos 107:20

Chúa phán dạy: "Nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, và làm điều ngay lành trước mắt Ta, nếu các ngươi lưu tâm đến mạng lệnh và quy luật Ta, Ta sẽ không đem đến cho các ngươi các thứ bệnh tật Ta đã giáng trên người Ai-cập, vì Ta là CHÚA, Đấng chữa bệnh các ngươi."

Êxodo 15:26

Hãy chữa lành kẻ đau yếu, khiến người chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi quỷ trừ tà. Các con đã nhận lãnh miễn phí, hãy tặng miễn phí.

Mateus 10:8

Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ,Băng bó những vết thương của họ.

Salmos 147:3

Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi,Chữa lành mọi bệnh tật tôi.

Salmos 103:3

Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’

Lucas 10:9

Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành.

1 Pedro 2:24

Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."

Marcos 9:23

14 Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến, để họ nhân danh Chúa xức dầu rồi cầu nguyện cho mình.

15 Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh; Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha.

16 Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.

Tiago 5:14-16

Đức Giê-su đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, truyền bá Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu.

Mateus 9:35

"Thần Chúa ngự trên Ta,Vì Ngài đã xức dầu cho Ta,Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,Cho người bị áp bức được giải thoát,

Lucas 4:18

Ngài bảo: "Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh." Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.

Marcos 10:52

7 Và để tôi khỏi kiêu căng vì những mạc khải siêu việt, Chúa đã cho một cái dằm đâm vào thân xác tôi, một sứ giả của quỷ Sa-tan, để đánh tôi và làm cho tôi không kiêu căng.

8 Đã ba lần tôi nài xin Chúa cho nó lìa khỏi tôi.

9 Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.

2 Coríntios 12:7-9

Nghe thế, Ngài đáp: "Người lành mạnh không cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần.

Mateus 9:12

Tấm lòng vui vẻ là liều thuốc hay;Tinh thần suy sụp làm xương cốt khô héo.

Provérbios 17:22

CHÚA mở mắt những kẻ mù;CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy;CHÚA yêu mến những người công chính.

Salmos 146:8

Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới,

bắt rắn, và nếu uống nhằm chất độc, cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bịnh thì người bịnh sẽ được lành."

Marcos 16:17,18

Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ đến và ban cho quyền uy để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật.

Mateus 10:1

CHÚA nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh.Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người.

Salmos 41:3

Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: "Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!"

Lucas 8:50