Tomar uma Decisão

Đến ngang My-si, họ cố gắng vào xứ Bi-thi-ni nhưng Thánh Linh của Đức Giê-su cũng không cho phép.

Atos 16:7

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình.

Hebreus 12:1

Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.

1 Coríntios 10:31

Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách.

Tiago 1:5

5 Tại Ga-ba-ôn, ban đêm Chúa hiện ra cùng Sa-lô-môn trong một giấc chiêm bao, Đức Chúa Trời phán rằng: "Hãy cầu xin Ta bất cứ điều gì ngươi muốn, Ta sẽ ban cho."

6 Sa-lô-môn thưa: "Ngài đã lấy lòng nhân từ đối cùng tôi tớ Ngài là Đa-vít, cha con, vì cha con đã hết lòng bước đi cách trung thành, ngay lành, và trung chính trước mặt Ngài. Ngài lại tiếp tục bày tỏ lòng nhân từ lớn lao ấy đối với cha con mà ban cho cha con một con trai để ngồi trên ngai của cha con cho đến ngày nay.

7 Bây giờ, ôi lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của con, Ngài đã cho kẻ tôi tớ Ngài được làm vua thay thế cho Đa-vít, cha con, nhưng con chỉ là một đứa trẻ, không biết phải điều khiển việc nước như thể nào.

8 Tôi tớ Ngài lại ở giữa tuyển dân của Ngài, là một dân lớn và thật đông đúc, không thể đếm hết được.

9 Vậy xin Ngài ban cho kẻ tôi tớ Ngài một tâm trí khôn sáng, một khả năng phân biệt chính tà để trị vì dân Ngài, vì ai là người có thể trị vì một dân lớn của Ngài như thế nầy được?"

10 Chúa rất hài lòng vì Sa-lô-môn đã xin điều ấy.

11 Vậy Đức Chúa Trời phán với vua: "Bởi vì ngươi có xin điều nầy mà không xin cho ngươi được sống lâu hay giàu có, ngươi cũng không xin cho những kẻ thù của ngươi bị tiêu diệt, nhưng lại xin sự khôn sáng để thi hành công lý.

12 Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi điều ngươi cầu xin. Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi tâm trí khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chưa có ai bằng và sau ngươi sẽ không ai sánh kịp.

1 Reis 3:5-12

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính,

2 Timóteo 3:16

Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược, Nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng.

Provérbios 11:14

1 Tại Hội Thánh An-ti-ốt có các tiên tri và giáo sư: Ba-na-ba, Si-môn biệt danh là Ni-giê, Lu-xi-út, người Ly-bi, Ma-na-ên, em nuôi của vua Hê-rốt và Sau-lơ.

2 Họ đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh bảo: "Các con hãy dành riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho Ta để họ làm công tác Ta đã kêu gọi họ."

3 Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và phái đi.

Atos 13:1-3

Thăm được rút từ trong vạt áo;Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.

Provérbios 16:33

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:6

Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

1 João 5:14

1 Người nào sống cô độc tìm kiếm dục vọng riêng;Nó chống lại với mọi quyết định khôn ngoan.

2 Kẻ ngu dại không thích sự sáng suốt;Nó chỉ muốn bày tỏ ý kiến riêng.

3 Khi sự gian ác đến, khinh bỉ cũng đến;Và khi sự xấu hổ đến, nhục nhã cũng theo.

4 Lời nói từ miệng một người như vực nước sâu;Nguồn khôn ngoan như dòng suối tuôn chảy.

5 Thiên vị kẻ gian ácHay tước đoạt sự công bình của kẻ vô tội là điều sai lầm.

6 Môi kẻ ngu dại đem lại tranh chấp;Miệng nó mời mọc một trận đòn.

7 Miệng kẻ ngu dại là sự hủy hoại cho nó;Môi nó là cái bẫy gài linh hồn mình.

8 Lời của kẻ mách lẻo như miếng ăn ngon,Nó thấm sâu vào ruột gan.

9 Kẻ chểnh mảng trong công việc mìnhLà anh em với kẻ phá hoại.

10 Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại;Người công chính chạy vào đó và được an toàn.

11 Tài sản của một kẻ giàu là cái thành kiên cố của người;Trong trí tưởng tượng của người nó như bức tường cao.

12 Lòng tự cao đi trước sự hủy hoại;Lòng khiêm nhường đi trước sự vinh quang.

13 Trả lời trước khi nghe;Ấy là sự ngu xuẩn và hổ thẹn.

14 Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?

Provérbios 18:1-14

hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 3:17

Vợ Gióp nói: "Ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi?"

Nhưng Gióp đáp: "Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban, chúng ta nhận; còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận?"Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời.

Jó 2:9,10

Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

1 João 1:9