Dependência do Senhor

Phước cho người được sức mạnh nơi Ngài,Và hướng lòng về con đường hành hương đến Si-ôn.

Họ cứ tiến bước, sức lực càng gia tăngCho đến khi trình diện trước mặt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

Salmos 84:5,7

Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng."

Deuteronômio 31:8

và toàn thể hội chúng này sẽ biết rằng CHÚA giải cứu dân Ngài, mà không cần gươm hoặc giáo, vì CHÚA có toàn quyền trên chiến trận, và Ngài sẽ nộp các ngươi vào tay chúng ta."

1 Samuel 17:47

"Hãy mạnh mẽ và can đảm lên, đừng sợ hãi và kinh hoàng vì vua A-si-ri và đám quân của người, bởi vì Đấng ở với chúng ta vĩ đại hơn những kẻ đi với vua ấy;

với vua ấy chỉ là cánh tay người phàm, còn CHÚA ở với chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ phù hộ và chiến đấu cho chúng ta." Dân chúng trở nên can đảm nhờ lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa.

2 Crônicas 32:7,8

Ngài gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài,Nhưng kẻ ác chết mất trong tối tăm.Vì không ai thắng được nhờ sức riêng mình.

1 Samuel 2:9

Nương náu mình nơi CHÚATốt hơn là tin cậy loài người.

Salmos 118:8

Một người trong các ngươi đuổi được cả ngàn quân thù, vì CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến đấu cho các ngươi như Ngài đã hứa.

Josué 23:10

Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:"Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ.Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy.Nhưng các ngươi không muốn như thế.

Isaías 30:15

Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Đức Chúa Trời,Vì tôi hy vọng nơi Ngài.

Salmos 62:5

Thiên sứ đáp: "Đây là lời CHÚA truyền cho Xô-rô-ba-bên:Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực,Nhưng bởi Thần Ta, CHÚA Vạn Quân phán.

Zacarias 4:6

Khi anh chị em giao chiến với quân thù và thấy họ có nhiều ngựa, nhiều xe và có đạo quân đông hơn mình thì đừng sợ, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đấng đã đem anh chị em ra khỏi Ai-cập sẽ ở với anh chị em.

Deuteronômio 20:1

Người sẽ không sợ hãi vì các tin dữ;Lòng người kiên định; người tin cậy nơi CHÚA.

Người vững tâm, không sợ hãi;Cho đến khi nhìn đắc thắng trên các kẻ thù.

Salmos 112:7,8

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Tôi bước đi vững chắc trong đường lối Ngài,Chân tôi không trượt ngã.

Salmos 17:5

Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Salmos 143:8

Lạy CHÚA, xin xét cho tôiVì tôi sống liêm khiết,Tôi đã tin cậy nơi CHÚA,Không hề lay chuyển.

Salmos 26:1

vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.

1 João 5:4

Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

João 15:5

Giô-na-than bảo thanh niên vác binh khí: "Nào, chúng ta hãy đi sang đồn bọn ngoại đạo kia. Biết đâu CHÚA sẽ giúp chúng ta, vì không có gì ngăn cản CHÚA cho chúng ta chiến thắng, dù quân số chúng ta nhiều hay ít."

1 Samuel 14:6

Nhưng Môi-se đáp: "Đừng sợ! Cứ đứng vững rồi anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của CHÚA ngày hôm nay. Những người Ai-cập anh chị em thấy hôm nay sẽ không bao giờ còn thấy nữa.

CHÚA sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em, anh chị em chỉ cần yên lặng."

Êxodo 14:13,14

Xin giúp chúng tôi chống lại kẻ thù.Vì sự cứu giúp của người phàm là vô ích.

Salmos 60:11