Deus

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Nhưng nếu anh chị em tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ gặp được Ngài khi tìm kiếm Ngài hết lòng và với tất cả linh hồn,

Deuteronômio 4:29

Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho.

Êxodo 20:12

Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em.

Tiago 4:10

Lạy CHÚA là Chúa của con, Ngài thật cao cả vĩ đại, vì không ai có thể sánh với Ngài, và ngoài Ngài ra, không có Đức Chúa Trời nào khác, theo như mọi điều chính tai chúng con đã nghe!

2 Samuel 7:22

"Hãy đứng lên và chiếu sáng vì ánh sáng của ngươi đã đếnVà vinh quang CHÚA tỏa sáng trên ngươi.

Isaías 60:1

Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước.

1 João 4:19

Vì ai tìm được ta, tìm được sự sốngVà nhận ơn lành từ CHÚA.

Provérbios 8:35

Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.

Gálatas 6:7

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Salmos 56:3

"Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,"CHÚA tuyên bố như vậy.

Isaías 55:8

Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

1 João 4:16

Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; Vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được.

1 João 4:20

Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.

1 João 4:12

Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng nắm tay phải ngươiVà phán cùng ngươi: Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Isaías 41:13

Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa.Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.

Salmos 73:25

Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời tôi.Tôi tôn vinh Ngài, ca ngợi danh Ngài.Vì Ngài đã làm những việc kỳ diệuCách hoàn toàn thành tín,Là những việc đã định từ xưa.

Isaías 25:1

Không ai thánh như CHÚA,Thật vậy, không có ai ngoài Ngài.Không ai là vầng đá che chở chúng con như Đức Chúa Trời.

1 Samuel 2:2

CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,Ngài có quyền giải cứu.Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươiNgài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,

Sofonias 3:17

Tôi đã thưa cùng CHÚA, chính Ngài là Chúa tôi.Ngoài Ngài ra, tôi không có ân phúc nào khác.

Salmos 16:2

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; tôi xin nhắc lại: Hãy vui mừng lên.

Filipenses 4:4

Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của tôi,Vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn tôi.

Salmos 31:3

Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 34:8

Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vạn vật.

Hebreus 3:4

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13