O Deus do Impossível

Ngài trả lời: "Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được.

Mateus 17:20

Đức Giê-su nhìn họ bảo: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự."

Marcos 10:27

Ngài đáp: "Việc loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được cả!"

Lucas 18:27

Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.

Marcos 11:24

Con biết Chúa là Đấng Toàn Năng,Ý định Ngài không ai cản trở được.

Jó 42:2

Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."

Marcos 9:23

"Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài.

Jeremias 32:17

CHÚA Vạn Quân phán:"Dù những việc đó có vẻ khó thực hiện,Đối với dân còn sót lại này, trong những ngày ấy,Nhưng đối với Ta, có lẽ nào những việc đó khó thực hiện sao?"Lời của CHÚA Vạn Quân.

Zacarias 8:6

Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn.

Salmos 147:5

Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: "Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả."

Mateus 19:26

34 Ma-ri hỏi: "Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?"

35 Thiên sứ đáp: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời.

36 Kìa, Ê-li-sa-bét, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua, cũng thụ thai đã sáu tháng rồi. Bà này có tiếng là hiếm hoi.

37 Vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được!"

38 Ma-ri nói: "Vâng, con là đầy tớ Chúa, nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói!" Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Lucas 1:34-38

Ngài đã bị nộp cho quý vị theo chương trình và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và quý vị đã mượn tay kẻ gian ác mà đóng đinh xử tử Ngài trên thập tự giá.

Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải cứu Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể giam giữ Ngài được.

Atos 2:23,24

CHÚA hỏi Áp-ra-ham: "Tại sao Sa-ra cười và nói: ‘Già cả như tôi thể này mà thật còn sinh sản được sao?’

Có điều gì quá khó cho CHÚA không? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm con, lúc ấy Sa-ra sẽ có một con trai."

Gênesis 18:13,14