Dia dos Avós

Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đờiCho những người kính sợ Ngài;Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ;

Salmos 103:17

Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già,Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ,Và con cháu người phải đi ăn mày.

Salmos 37:25

Cho đến khi các ngươi già cả, Ta vẫn là Đấng ấy;Cho đến lúc tóc bạc, Ta sẽ gánh vác các ngươi.Ta đã tạo ra thì Ta sẽ bồng bế,Ta sẽ gánh vác và Ta sẽ giải cứu các ngươi.

Isaías 46:4

Tóc bạc là mão triều vinh hiển;Người ta nhờ đường lối công chính mà được.

Provérbios 16:31

Chỉ cần anh chị em thận trọng giữ mình để đừng quên những điều chính mắt anh chị em đã thấy, và đừng bao giờ để những điều đó lìa khỏi lòng anh chị em. Anh chị em cũng phải truyền dạy các điều ấy lại cho con cái, cháu chắt.

Deuteronômio 4:9

Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái,Được mạnh khỏe và xanh tươi,

Để chứng tỏ CHÚA là ngay thẳng,Ngài là tảng đá của tôi và trong Ngài không có sự bất công.

Salmos 92:14,15

Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.

Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:30,31

Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.

Salmos 100:5

Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau;Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài.

Salmos 145:4

Cháu chắt là mão triều thiên của người già.Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.

Provérbios 17:6