Dívidas

Người giàu cai trị kẻ nghèoVà kẻ nào vay mượn là đầy tớ của kẻ cho mượn.

Provérbios 22:7

Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ ban phước lành cho anh chị em như Ngài đã hứa. Anh chị em sẽ cho nhiều nước khác vay, chứ không phải vay của nước nào cả; anh chị em sẽ cai trị nhiều nước, chứ không bị ai cai trị.

Deuteronômio 15:6

"Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài."

Mateus 6:24

Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đángKhi tay con có quyền làm điều ấy.

Provérbios 3:27

Kẻ ác vay mượn và không trả nổi.Còn người công chính ban ơn rộng rãi.

Salmos 37:21

Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.

Lucas 6:30

Hãy trả lại cho mọi người món nợ mình đã mắc, nạp thuế cho người mình phải nạp, đóng tiền cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính.

Romanos 13:7

"Ai trong các người muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không?

Lucas 14:28

Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa:"Ta không bao giờ lìa con,Chẳng bao giờ bỏ con!"

Hebreus 13:5

Của cải phi nghĩa sẽ hao mòn;Nhưng người nào thu góp từng chút sẽ thêm nhiều.

Provérbios 13:11

Xin tha tội cho chúng con,Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.

Mateus 6:12

Đừng mắc nợ ai gì cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người lân cận là làm trọn kinh luật.

Romanos 13:8