Egoísmo

Đây là điều răn thứ hai: ‘Hãy yêu thương người khác như chính mình.’ Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy."

Marcos 12:31

Mỗi người trong chúng ta hãy làm hài lòng người lân cận để giúp ích và xây dựng họ.

Romanos 15:2

Sau đó, Đức Giê-su gọi dân chúng và các môn đệ đến truyền dạy rằng: "Nếu ai muốn theo làm môn đệ Ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

Marcos 8:34

Tuy nhiên tôi chẳng kể mạng sống mình là quý, miễn sao chạy xong cuộc đua và hoàn tất chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa Giê-su, để xác chứng cho Phúc Âm về ân sủng Đức Chúa Trời.

Atos 20:24

Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình.

Filipenses 2:3

Đừng tự lừa dối mình. Nếu có ai trong vòng anh chị em nghĩ rằng mình khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan thật.

1 Coríntios 3:18

Xin hướng lòng tôi về lời chứng của ChúaChứ không phải về lợi lộc riêng.

Salmos 119:36

Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi.

Gálatas 2:20

Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương.

Tiago 3:16

Đừng tìm kiếm lợi riêng cho mình nhưng hãy tìm lợi cho người khác nữa.

1 Coríntios 10:24

Người rộng rãi sẽ được no đủ; Kẻ cho người uống nước sẽ được nước uống.

Provérbios 11:25

Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo,

không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,

1 Coríntios 13:4,5

Kẻ ngu dại không thích sự sáng suốt;Nó chỉ muốn bày tỏ ý kiến riêng.

Provérbios 18:2