Filho do Homem

Vì như tia chớp loè sáng và chiếu rạng từ phương trời này đến phương trời kia thể nào, thì Con Người, trong ngày Ngài hiện ra cũng sẽ như thế.

Lucas 17:24

Trong khải tượng ban đêm, tôi nhìn thấy một vị hình dáng như con người ngự đến với mây trời. Người tiến lại gần, và được đưa vào trình vị Thái Cổ.

Ngài trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi người thuộc mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người còn đời đời, chẳng hề chuyển dịch; vương quốc Người chẳng hề suy vong.

Daniel 7:13,14

Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta.

Mateus 17:22

Ngài đã dạy các môn đệ rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại."

Marcos 9:31

Ngài phán: "Người gieo giống tốt là Con Người.

Mateus 13:37

"Loài người là gì mà Chúa nhớ đến.Con loài người là chi mà Chúa lưu ý.

Hebreus 2:6

và giữa các giá đèn có ai giống như Con Người, mặc áo dài chấm chân, thắt đai vàng ngang ngực,

Apocalipse 1:13

Ông nói: "Kìa, tôi thấy bầu trời mở ra và Con Người đang đứng bên phải Đức Chúa Trời!"

Atos 7:56

Vì thế, các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ.

Mateus 24:44

Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người."

Marcos 10:45

"Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang.

Mateus 25:31

Kìa, tôi thấy một đám mây trắng và trên mây có ai ngự, giống như Con Người, đầu đội mão bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén.

Apocalipse 14:14

Vì như Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

Mateus 12:40

Vì Con Người đã đến để cứu kẻ hư mất.

Mateus 18:11

Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội." Ngài bảo người bại: "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!"

Lucas 5:24

Đức Giê-su đáp: "Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!"

Lucas 9:58

Đức Giê-su tiếp lời: "Khi nào các người treo Con Người lên, lúc ấy các người mới biết rõ Ta chính là Đấng Hằng Hữu. Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta.

João 8:28

Rồi Ngài tuyên bố: "Các anh sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!"

João 1:51