Fofoca

Kẻ vô đạo dùng môi miệng hủy diệt người láng giềng mình,Nhưng người công chính nhờ sự hiểu biết được giải cứu.

Provérbios 11:9

Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp;Người nói xấu phân rẽ bạn thân.

Provérbios 16:28

Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói lời lành để xây dựng, để đem lại ân phúc cho người nghe.

Efésios 4:29

Kẻ che giấu lòng thù ghét là kẻ có môi giả dối,Và người buông ra lời nói hành là người ngu dại.

Provérbios 10:18

Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta.

Mateus 5:11

Ấy là người bước đi ngay thẳng,Làm điều công chínhVà nói sự thật từ trong lòng.

Là người có lưỡi không nói hành,Không làm điều ác hại bạn hữu,Và không lăng nhục người lân cận.

Salmos 15:2,3

Kẻ ngồi lê đôi mách tiết lộ điều bí mật,Nhưng người có lòng đáng tin cậy giữ kín công việc.

Provérbios 11:13