Frutos do Espírito

43 Vì không có cây lành nào sinh quả độc, cũng không có cây độc nào sinh quả lành.

44 Hãy xem quả thì biết cây. Không ai hái vả nơi cây gai, hoặc hái nho nơi bụi gai.

45 Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.

Lucas 6:43-45

Hãy gieo sự công bình;Hãy gặt tình yêu thương;Hãy vỡ đất bỏ hoang;Vì đây là thì giờ tìm kiếm CHÚA,Cho đến khi Ngài ngự đếnVà đổ mưa cứu rỗi trên các ngươi.

Oséias 10:12

Hãy cứ ở trong Ta như chính Ta ở trong các con. Như nhánh nho, nếu không liền với cây nho, thì tự nó không ra quả được; khi các con không ở trong Ta thì cũng chẳng kết quả gì.

Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

João 15:4,5

Hãy nói với người công chính rằng: Phước cho họ.Vì họ sẽ hưởng hoa quả của việc làm mình.

Isaías 3:10

Không phải chỉ có vạn vật thôi mà cả chúng ta, những kẻ có quả đầu mùa của Thánh Linh, cũng rên xiết, trong lòng tha thiết trông chờ sự làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể chúng ta.

Romanos 8:23

Điều làm Cha Ta được tôn vinh là các con kết được nhiều quả và như thế chứng tỏ là môn đệ Ta.

João 15:8

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.

Gálatas 5:22,23

Vậy hãy kết quả cho xứng đáng với sự ăn năn.

Mateus 3:8

4 Vậy, hỡi anh chị em của tôi, qua thân xác Chúa Cứu Thế anh chị em cũng đã chết đối với kinh luật để anh chị em có thể thuộc về người khác là người từ chết sống lại hầu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi trước chúng ta ở trong xác thịt, thì tham dục tội lỗi nhờ kinh luật khích động, hoạt động trong chi thể chúng ta đưa đến kết quả là sự chết;

6 nhưng bây giờ chúng ta được thoát khỏi luật, chết đối với điều đã giam giữ chúng ta để chúng ta phục vụ trong cách mới mẻ của Thánh Linh chứ không còn trong cách cũ của văn tự nữa.

Romanos 7:4-6

8 Vì trước kia anh chị em tối tăm, nhưng hiện nay anh chị em là ánh sáng trong Chúa, hãy sống như con cái ánh sáng,

9 vì bông trái của ánh sáng là tất cả những điều tốt đẹp, công chính và chân thật.

10 Hãy thử nghiệm cho biết điều gì đẹp lòng Chúa.

Efésios 5:8-10

Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả.

Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.

Tiago 3:17,18

Và bấy giờ anh chị em đã nhận được thành quả gì? Thành quả mà hiện nay anh chị em hổ thẹn. Vì cuối cùng của những điều đó là sự chết.

Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời thì thành quả anh chị em đạt được đưa đến thánh hóa, và chung cuộc là sự sống vĩnh phúc.

Romanos 6:21,22

Hoa quả của ta tốt hơn vàng, ngay cả vàng ròng;Hoa lợi từ ta quý hơn cả bạc nguyên chất.

Provérbios 8:19