Guardar o Coração

Nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:1

Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con,Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.

Provérbios 4:23

Hỡi con, hãy dâng lòng con cho ta;Mắt con hãy vui trong đường lối ta.

Provérbios 23:26

Phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

Deuteronômio 6:5,6

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ.

Tiago 4:8

Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta,Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng.

Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời,Và an khang thịnh vượng.

Provérbios 3:1,2

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:6,7

Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định,Lòng tôi kiên định.Tôi sẽ hát và ca ngợi Ngài.

Salmos 57:7

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Romanos 12:2

Lạy CHÚA, xin xem xét và thử thách tôi,Xin rèn luyện lòng dạ, tâm trí tôi.

Vì tình yêu thương Ngài ở trước mặt tôi,Tôi bước đi trong chân lý của Ngài.

Salmos 26:2,3

Phước cho người có lòng trong sạch,Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.

Mateus 5:8

Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.

Josué 1:8

Anh chị em cũng hãy kiên nhẫn và vững lòng vì ngày Chúa quang lâm gần rồi.

Tiago 5:8

Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôiĐể tôi không phạm tội cùng Ngài.

Salmos 119:10,11

Người thiện từ lòng tích lũy điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ ác từ lòng gian ác mà phát ra điều ác, vì lòng đầy tràn nên miệng nói ra.

Lucas 6:45

3 Ngài đã dò thử lòng tôi, Ngài đã xem xét tôi lúc ban đêm,Ngài đã thử luyện tôi và không thấy gì.Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.

4 Còn về công việc loài người.Nhờ lời Ngài,Chính tôi tránh khỏiCon đường kẻ hung bạo.

5 Tôi bước đi vững chắc trong đường lối Ngài,Chân tôi không trượt ngã.

Salmos 17:3-5

Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạchVà làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.

Salmos 51:10

Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi;Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.

Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng;Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.

Salmos 139:23,24

Môi-se căn dặn họ: "Anh chị em phải nhớ nằm lòng những lời tôi long trọng công bố với anh chị em hôm nay, để anh chị em có thể dạy bảo con cái cẩn thận làm theo mọi lời của kinh luật này.

Deuteronômio 32:46